phone 089/76.47.21

Griffelgids

GRIFFELGIDS 2018 – 2019  

1.   Verwelkoming

2.   Ons pedagogisch project

3.   Wie zijn wij en met wie werken we samen ?

 • 3.1  Het schoolbestuur    
 • 3.2  Het griffelteam
 • 3.3  De schoolraad
 • 3.4  De ouderraad

 • 3.5  CLB (Centrum voor LeerlingBegeleiding  tel. O89 / 77 97 30), ondersteuningsnetwerk & Dienst Onderwijs4.   Wat biedt de school?  Zorg voor elk kind!

  5.  Het schoolreglement

  • 5.1  Getuigschriften basisonderwijs 
  • 5.2  Onderwijs aan huis en bednet   
  • 5.3  Afwezigheden (begin- en einduren van de school )/te laat komen 
  • 5.4  Contacten ouders-school (rapporten, huiswerk, agenda, zittenblijven, groepen, revalidatie, logo)       
  • 5.5  Financiële bijdrage van de ouders                                            
  • 5.6  Sponsorbeleid                                                                                                           
  • 5.7  Lessen bewegingsopvoeding                                                                        
  • 5.8  Extra activiteiten o.a. extra-muros ...                                                                         
  • 5.9  Ongevallen en de schoolverzekering                     
  • 5.10  Orde- en tuchtmaatregelen    
  • 5.11  Preventie en welzijn (echtscheiding) / leefregels op school  
  • 5.12  Andere maatregelen (gebouw, gangen, toiletten, speelplaats, eetzaal, fietsers, voetgangers, liever gezonde tussendoortjes, kledij, verloren voorwerpen, afval sorteren, verjaardagen, rookverbod, vrijwilligers)  
  • 5.13 Privacy

  6.   Inschrijven van nieuwe leerlingen / weigeren van leerlingen                            

  7.   Buitenschoolse kinderopvang  ’t Griffeltje                                                                                                    

  8.   Verkeerssituatie                                                                                                                                                

  9.   Onze uitstraling naar de buurt  (Griffellied)                                                                                                     

  10. Engagementsverklaring                                                  


  11.  Lijst van de vrije dagen en overige planning van het schooljaar                                        


  1. Verwelkoming

  Van harte welkom in De Griffel.

  Ben je ingeschreven in de kleuterklas dan kom je in een boeiende wereld terecht. Kom je naar het eerste leerjaar dan gaat een nieuwe wereld voor je open. Als je nieuw bent in onze school dan zal de aanpassing wat tijd vragen. We zullen je helpen en wensen je een fijn Griffeljaar toe.

  Samen proberen we van De Griffel een fijne school te maken. Voor jou en alle kinderen!

  In onze jaartelling zijn we in Griffeljaar 24.  Toch bestaat onze school al veel langer, namelijk sinds 1912. Het onderwijs in onze tuinwijk bestaat dus al 107 jaar. Toen werd nog met een griffel op een lei geschreven, tot door iedereen het potlood werd gebruikt.  Nu schrijft iedereen met de balpen.  Natuurlijk wordt die ‘bedreigd’ door de laptop en tablets (met internet verbonden) die in alle klassen de lessen kunnen ondersteunen. De computer is immers niet meer weg te denken uit onze samenleving.  Het maakt de taak van de school, van de juffen en de meesters anders, moeilijker en tegelijkertijd gemakkelijker. Onze school is er mee vertrouwd.

  De computer en het internet zijn echter geen doel, maar een middel om op een andere manier te leren leren: kinderen moeten  zelf leren omgaan met informatie omdat de maatschappij dat vraagt.  Bovendien laat ICT ons toe om te differentiëren, hetgeen we zeker willen waarmaken.  De digi-borden worden in alle klassen van de lagere scholen gebruikt. 

  Niet alleen de schrijfstok veranderde, maar ook de school, de manier waarop les wordt gegeven.  Vroeger vertelde de juf of de meester het wel:  leerstof was het belangrijkste.  En de kinderen? Die luisterden, ze waren het middel.  Vandaag is dat andersom: de leerstof is het middel om de kinderen te laten ontwikkelen om hen Zin in het leven, en Zin in leren te geven!  Het is héél  belangrijk dat je kan omgaan met anderen, dat je beleefd je mening kan en durft vertellen, dat je informatie kan opzoeken, dat je … jawel, ook nog veel leert over België of dat je de tafels kent.

  Sinds 1 september 2015 hebben we nieuw ergonomisch meubilair. Alle leerlingen van de lagere school zitten op een hoge stoel met bijpassende tafel. Hierdoor zitten ze op ooghoogte van de leerkracht en kunnen de oudere leerlingen ook staand werken wanneer ze dit willen. Kinderen kunnen op verschillende manieren hun voeten plaatsen en zitten zo steeds met een rechte rug. Tegelijkertijd heeft het voor de leerkrachten het voordeel dat zij jullie kinderen op een ergonomische manier aan hun bank kunnen helpen.

  Vanaf dit schooljaar werkt onze school met het vernieuwde leerplanconcept Zin in Leren! Zin in Leven! van het Katholiek onderwijs Vlaanderen. Op deze manier trachten we de leerlingen klaar te stomen voor de toekomst. Meer info hierover zullen jullie dit zeker krijgen!

  We willen u, als ouder, danken voor het vertrouwen dat u in onze school stelt.  Het griffelteam zal zich ten volle inzetten voor opvoeding en onderwijs zodat uw kind een goed schooljaar doormaakt.  Wij hopen goed met u te kunnen samenwerken en bij vragen of problemen staan we klaar om samen naar een oplossing te zoeken.  We hopen dat u uw kind aanmoedigt om de doelstellingen van onze school na te streven en de afspraken na te leven.  U bent altijd van harte welkom.

  Kris Salden

  Directeur


  2. Ons pedagogisch project

   

  Ons pedagogisch project is opgebouwd uit de krachtlijnen opgegeven voor het Katholiek basisonderwijs in Vlaanderen. Ze inspireren en vormen een referentiekader om ons eigen opvoedingsproject neer te schrijven en aan te passen. Een school maken kan niet zonder een visie. Goed onderwijs en een goede opvoeding worden gedragen en gestuurd door een geheel van overtuigingen en waardevolle keuzes. In ons project schreven wij neer wat verstaan onder goed onderwijs en waartoe wij willen opvoeden. Het is ‘ons eigen opvoedingsproject’, het opvoedingsproject van De Griffel. In vijf opdrachten beschreven we wat onze belangrijkste opties en keuzes zijn voor onze school. Let wel: dit is een project. Het is waar we naar streven in onze school. Het is geen weergave, geen beschrijving van hoe onze school nu al is. Die pretentie durven we niet hebben. Maar het beschrijft wel waar we naar streven, met vallen en opstaan! Het is een project dat bij onze dagelijkse schoolopbouw inspireert en richting geeft. Dis wat wij wensen en verlangen te realiseren, en het is dit streven dat ons gezamenlijk motiveert en aanstuurt. Daarbij hebben we de overtuiging dat we op vele punten toch al goed op weg zijn!

  Dit schooljaar zullen we ouderavonden organiseren waar we ons pedagogisch project volledig uit te doeken zullen doen. Meer info hierover volgt snel.

  3. Wie zijn wij en met wie werken we samen ?

  3.1 Het schoolbestuur
  VZW Katholiek Basisonderwijs Eisden-Tuinwijk
  Marie-Joséstraat 4, 3630 Maasmechelen

   

  Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidshervorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. Het dagelijks bestuur en beheer van De Griffel gebeurt door de directie. 

  De leden van de raad van bestuur zijn:  

  • De Heer Peter Annaert (voorzitter)
  • E.H. Jan Braeken
  • Luc Vanderputte (ondervoorzitter)
  • De Heer Bruno Van Elst (secretaris)
  • De Heer Dimitri Fotij
  • Mevr. Anne-Marie Boutsen-Lenssen

  Onze school behoort (tot 2020) tot de scholengemeenschap Vrije Basisscholen Maasmechelen Noord’ met:

  • Gesubsidieerde Vrije Kleuterschool, Molenstraat 127, 3630 Maasmechelen
  • Gesubsidieerde Vrije Basisschool ‘Driestap, Steenakkerstraat 8, 3630 Maasmechelen
  • Gesubsidieerde Vrije Basisschool St.-Willibrordus, Langstraat 30, 3630 Maasmechelen
  • Gesubsidieerde Vrije Basisschool St.-Jan, Bloemenlaan 71, 3630 Maasmechelen

  De opgerichte scholengemeenschap heeft als doel het onderwijs te coördineren en te begeleiden, overeenkomstig de van kracht zijnde wettelijke en reglementaire bepalingen en binnen het kader van de afgesloten overeenkomst. Door de oprichting van deze scholengemeenschap wordt er aan deze scholengemeenschap extra stimuli toegekend. In overleg met de schoolbesturen van de verschillende scholen zal beslist worden waar deze uren aan besteed zullen worden (o.a.zorgcoördinatie, preventie-adviseur, ICT, uitbouw scholengemeenschap,…).

   

  3.2 Het griffelteam

  De directie:                                                Kris SALDEN (089/764721 of 0496/680192 bij dringende oproepen)

  De secretariaatsmedewerkers:                Miranda FLORIAN, Lieve SIJBERS, Sylvie KNEVELS, Sara STEFANI en Claire STAPPERS

  Het leerkrachtenteam:

  2,5- jarigen (JK1):                                    MarieJeanne BAUDUIN

  3-jarigen (JK2 & JK3):                             Christel JANSSEN en Patrcia REUL

  4- en 5-jarigen (OK1):                             Sophie BRAEKEN, Liesbeth THOMASSEN en Katja FRAUSSEN

  Ambulante leerkracht:                             Ria SABO en Cara MILTS

  1ste leerjaar:                                            Laurence DE SMET en Laura CAGNAZZO 

  2de leerjaar:                                             Karen BOCKEN en Kim RAMAKERS

  3de leerjaar:                                             Luana CALLARI en Virginie VANDEVYVERE

  4de leerjaar:                                             Sarah BALDO en Saskia BARTEN

  5de leerjaar:                                             Mieke CREEMERS en Djada DI CARO

  6de leerjaar:                                             Valeria CECCARELLI en Lucia CAMMAROTA

  Ambulante leerkracht:                            Jos THOMASSEN, Stephanie VAN BREDA en Vicky BRANTZ

  Katholieke godsdienst:                          Roosje DEFAYS

  Islamitische godsdienst:                        Zeynep DURMAZ  

  Zorgcoördinator:                                   Ann THEUWIS

  Logopediste:                                        Elke OSTACH

  Bewegingsopvoeding:                          Nele SIMONS, Sander BIJNENS en Lieve SIJBERS

  Leerkracht wereldklas:                         Jessie PAULISSEN

  Kinderverzorgster:                                 Benthe DE MEYER

  ICT-coördinator:                                     Karsten CAMPSTEYN

  Preventie-adviseur:                               Eric KELLENS

   

  De klassenraad (de directeur, de zorgcoördinator, klasleerkrachten (afhankelijk van de besproken klasgroep) en CLB) beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB dat onze school begeleidt, of een leerling kan overgaan naar een volgende leerlingengroep. De raad houdt hierbij rekening met de verschillende belangen.

  Leden van de klassenraad: de directeur, de zorgcoördinator, klasleerkrachten (afhankelijk van de besproken klasgroep) en CLB.

  De bereoepscommisie: in principe mogen scholen geen kinderen weigeren die zich willen inschrijven. Voor klachten rond weigeringen of doorverwijzingen kunt u steeds terecht bij de commisie inzake leerlingrechten, Koning Albert-II laan 15, 1210 Bussel.

  U kunt ook steeds terecht bij de voorzitter van het Lokaal OverlePlatform van Maasmechelen, met name Dhr. Peter Kohlbacher, Doktoorstraat 12, 3572 Alken.


  3.3 De schoolraad

  Een schoolraad is verplicht in iedere school. Ze bestaat uit 3 geledingen (ouders, personeel & buurt) en heeft een aantal overlegbevoegdheden evenals een informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd. Zij wordt samengesteld voor een periode van 4 jaar.

  Dit schooljaar kiezen we nieuwe leden. Omwille van een schaalvergroting stellen we dit uit tot in januari.


  3.4 De ouderraad

  Samenwerking met ouders is heel belangrijk. We zijn dan ook blij met een hard werkende ouderraad. Een aantal ouders en leerkrachten vormen het bestuur.  Ze komen maandelijks bijeen om allerlei activiteiten te organiseren, zowel naar de kinderen als naar de ouders toe. 

  De ouderraad werkt mee aan schoolse manifestaties, ondersteunt de schoolwerking, schenkt een toelage voor de openluchtklassen, komt tussen in kosten voor de kleuterschool en lagere school (paasgeschenk…), verleent de volledige medewerking bij de ‘autoluwe week’, zorgt voor een veilige schoolomgeving …

  Wil je lid worden of wil je als ouder niet vergaderen, maar wel meewerken bij activiteiten ?

  Neem dan contact op met juf Valeria, juf Karen, de directie of iemand van het bestuur.

  Voor verdere informatie kan men steeds terecht bij:

  • de voorzitter:


  3.5 Het Vrij CLB Maasland (Vrij Centrum voor Leerlingbegeleiding)

  3630 Maasmechelen, Deken Bernardstraat 4 Tel. 089/779730  E-mail: maasmechelen@vclblimburg.be

  Je bent verplicht om mee te werken aan medische onderzoeken en bij problematische afwezigheden van je kind. Het CLB kan bepaalde problemen of onregelmatigheden in het beleid van de school signaleren en de school op de hoogte brengen van bepaalde behoeften van leerlingen. Daarnaast biedt het CLB versterking aan de school bij problemen van individuele leerlingen of een groep leerlingen. Ook daar kan je je niet tegen verzetten. Je kan rechtstreeks beroep doen op het CLB. Het CLB werkt gratis en discreet.

  Het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) heeft als opdracht om leerlingen te begeleiden in hun functioneren op school en in de maatschappij. Die begeleiding van leerlingen situeert zich op vier domeinen:

  Het leren en studeren;

  De onderwijsloopbaan;

  De preventieve gezondheidszorg

  Het psychisch en sociaal functioneren.


  Relatie tussen CLB en school

  De school en het CLB maken afspraken over de schoolspecifieke samenwerking en leggen die vast.

  Die samenwerkingsafspraken zijn met de ouders besproken in de schoolraad


  Het CLB werkt vraaggestuurd vertrekkende van vastgestelde noden, vragen van de leerling, de ouders of de school. Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen naar de leerling. Het CLB zet de begeleiding slechts voort als de ouders van de leerling hiermee instemmen. Een minderjarige leerling kan zelf instemmen als hij voor zichzelf kan inschatten wat goed voor hem is (= bekwame leerling). Vanaf de leeftijd van 12 jaar vermoedt de regelgever dat een kind voldoende competent is om zelfstandig te beslissen of hij wil instemmen met de CLB – begeleiding.

  Het CLB deelt relevante informatie die over de leerlingen in de school aanwezig is en de school deelt relevante informatie over de leerlingen in begeleiding. Leerlingen of de ouders van een niet – bekwame leerling dienen hun toestemming te geven bij het doorgeven van informatie verzameld door het CLB. De school en het CLB houden allebei bij het doorgeven en het gebruik van deze informatie rekening met de geldende regels inzake het ambts- en beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

  Relatie tussen CLB, de leerlingen en hun ouders

  Leerlingen en ouders kunnen het CLB ook rechtstreeks om hulp vragen. Het CLB, de school en de ouders dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de begeleiding van een leerling.

  Leerlingen en ouders kunnen zich niet verzetten tegen:

  • De begeleiding van leerlingen die spijbelen. Als de betrokken ouders niet ingaan op de initiatieven van het CLB, meldt het CLB dit aan de door de Vlaamse regering aangeduide instantie;
  • De uitvoering van een systematisch contact en / of preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m. besmettelijke ziekten. De ouders of de leerling vanaf 12 jaar kunnen zich verzetten tegen het uitvoeren van een systematisch contact door een bepaalde medewerker van het CLB. Binnen een termijn van negentig dagen dient de persoon die verzet aantekent, het verplichte systematische contact te laten uitvoeren door een andere medewerker van hetzelfde CLB, een medewerker van een ander CLB of een andere medewerker buiten het CLB die beschikt over het nodige bekwaamheidsbewijs. In dat laatste geval betaal je als ouder wel zelf de kosten. De leerling of zijn ouders bezorgen binnen vijftien dagen na de datum van het systematisch contact hiervan een verslag aan de bevoegde CLB – arts van het CLB dat onze school begeleidt.
  • De hoger vermelde signaalfunctie en de ondersteuning van het CLB aan de leraren op school bij problemen van individuele leerlingen of een groep leerlingen.

  Het CLB maakt zijn werking bekend aan de ouders. Dat gebeurt minstens op het ogenblik dat de leerling voor de eerste keer wordt ingeschreven in de school. Ouders krijgen informatie over de rechten en plichten van ouders, leerlingen, de school en het CLB.

  Als een leerling van school verandert, behoudt het CLB zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot de leerling is ingeschreven in een school die door een ander CLB wordt bediend.

  Als een leerling voor een bepaalde periode niet ingeschreven is in de school, behoudt het CLB zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot het einde van de periode van niet – inschrijving.

  Het multidisciplinair dossier

  Het CLB maakt voor elke leerling één multidisciplinair dossier aan van zodra een leerling een eerste keer is ingeschreven in een school. Het multidisciplinair dossier van de leerling bevat alle voorhanden zijnde gegevens die over de leerling op het CLB aanwezig zijn. Welke gegevens dit zijn, waarom en op welke rechtsgrond het CLB deze bewaart, wat er met die gegevens gebeurt, en welke rechten je hebt in verband met deze gegevens, vind je bij het CLB. Er bestaat maar één CLB – dossier en dit dossier is in principe een ondeelbaar geheel. Daarom wordt het bij verandering van school in één zending overgemaakt. Elk CLB is eraan gehouden de ouders of de leerling te informeren over het doorgeven van het dossier.

  Als een leerling van school verandert en onder toezicht van een ander CLB komt te staan, is het CLB dat de vorige school begeleidt, ervoor verantwoordelijk dat het CLB - dossier de leerling volgt.

  Ouders of de bekwame leerling kunnen hier verzet tegen aantekenen. Er wordt een wachttijd van 10 werkdagen gerespecteerd na het informeren van de ouders of de leerling. De ouders of de leerling kunnen afzien van die wachttijd. Er kan binnen die 10 werkdagen verzet aangetekend worden tegen het overmaken van de niet – verplichte gegevens uit het dossier. Er kan geen verzet aangetekend worden tegen de overdracht van de volgende gegevens: identificatiegegevens, gegevens in het kader van de verplichte begeleiding van leerlingen met leerplichtproblemen en gegevens in het kader van de systematische contacten.

  Indien er verzet wordt aangetekend, verzendt het vorige CLB enkel de verplicht over te dragen gegevens samen met een kopie van het verzet. Het bewaart de gegevens waartegen verzet werd aangetekend tot 10 jaar na het laatste contact. Alle informatie over hoe het CLB omgaat met de persoonsgegevens in het multidisciplinair dossier vind je bij het CLB. Als je daarover vragen hebt, kan je contact opnemen met het CLB.


  Dienst Onderwijs & Educatie Maasmechelen

  De doelstellingen van de Dienst Onderwijs & Educatie  zijn gericht op het verhogen van de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren door de kloof tussen ouders, school en buurt te verkleinen.

  De Dienst Onderwijs & Educatie  probeert samen met deze drie (ouders, school & buurt) aan de verbetering van de kansen tot ontwikkeling van het kind te werken. Medewerkers van de Dienst Onderwijs & Educatie  zeggen niet hoe het moet, maar zoeken samen met ouders, school en buurt hoe we het kind nog betere kansen kunnen bieden.

  Hoe werkt de Dienst Onderwijs & Educatie van Maasmechelen hier aan?

  Aanbieden van vormingsmomenten voor leerkrachten rond omgaan met diversiteit.

  Voorzien in een vormingsaanbod voor ouders en leerkrachten.

  Ondersteunen en mee opzetten van initiatieven voor kinderen met het oog op taalverrijking, verhogen van sociale vaardigheden en ‘Kennis van de Wereld’.

  Ondersteuningsnetwerk Regio Limburg

  Onze school is aangesloten bij het Ondersteuningsnetwerk Regio Limburg, Coördinatie zorgloket Genk – Maasland.

  Parklaan 3, 3630 Maasmechelen, 089/76 12 08

  Zorgloket.genkmaasland@katholiekonderwijs.vlaanderen

  Voor algemene vragen over ondersteuning en specifieke vragen over de ondersteuning van je kind kan je terecht bij het zorgloket.
  Dit wordt bemand door Marleen Bemelmans en Annick Grosjean. Zij coördineren alle hulpvragen voor onze regio.


  4. Wat biedt de school?  Zorg voor elk kind!


  We bieden kwalitatief degelijk onderwijs.  Maar dàt doet iedere school.

  Wat biedt De Griffel dan meer ?

  We willen onderwijskundig en didactisch-organisatorisch zo handelen dat er zich weinig of geen problemen stellen bij het nastreven van de ontwikkelingsdoelen en eindtermen. 

  Indien er toch problemen zijn, dan proberen we in de klas zo te handelen dat ze vlug worden gedetecteerd en opgevolgd.

  Zo probeert onze school, in een aangenaam schoolklimaat, het beste in elk kind naar boven te halen en het zoveel mogelijk kansen te bieden om een geschikte richting in te slaan.

  Concreet zorgt onze school voor het volgende:

  • We trachten elk kind een veilig gevoel te geven in onze school en laten het ook regelmatig ervaren dat het positief evolueert.  Problemen proberen we te voorkomen en duiken ze toch op dan kan elk kind op extra hulp rekenen.  We stimuleren de kinderen ook om zich goed in hun vel te voelen en veel vrienden te maken, want dit kan helpen om problemen te voorkomen.
  • We bieden aan elk kind de kans om het Nederlands behoorlijk onder de knie te krijgen, omdat dit de sleutel tot goede resultaten is.  Onvoldoende kennis van het Nederlands (begrijpen en spreken) leidt tot moeilijkheden wat de inhoud van de lessen betreft en daarom is onze zorg hiervoor ook zo groot. 
  • Voor anderstalige nieuwkomers hebben we onthaalonderwijs (indien er voldoende leerlingen aanwezig zijn).
  • We zorgen bij het samenstellen van de klasgroepen dat er een evenwaardige verdeling is op alle gebieden (sociaal, cultureel, kennis).
  • We hebben zicht op de talenten en interesses van onze zesdeklassers en houden bij de begeleiding van de studiekeuze hiermee ten volle rekening.
  • We beschouwen de ouders en hun kind(eren) als volwaardige partners.  We bieden hen duidelijke informatie.  De directie of een leraar zijn vlot te contacteren voor een gesprek.
  • We organiseren regelmatig overleg met de klasleerkracht en/of de zorgcoördinator om de zorg verbredende aanpak in de klas te verbeteren.  Daartoe gebruiken we een leerlingvolgsysteem voor een aantal vakgebieden en houden we halfjaarlijkse MDO’s i.s.m. directie en zorgcoördinator.
  • We laten hoeken- en/of contractwerk regelmatig aan bod komen.
  • We geven de aansluiting van het kleuter- en lager onderwijs speciale aandacht.
  • We stellen onze school open voor kinderen met een handicap voor zover dit materieel en/of organisatorisch mogelijk is of kan gemaakt worden.  Er is nu reeds een aangepaste ingang, een ruime toiletruimte, een vlot bereik van klaslokalen op de gelijkvloerse verdieping en we schaffen eventueel aangepast meubilair aan.
  • We werken optimaal samen met de dienstverlenende school indien een kind in aanmerking komt voor GON-begeleiding.
  • We geven leerlingen inspraak via het leerlingenparlement.

  Onze school werkt al bijna honderd jaar met kinderen.  Zeker vandaag is het heel verrijkend voor alle kinderen zonder dat dit de kwaliteit bedreigt.  Integendeel, in de hedendaagse samenleving, die divers is, is het een kwalitatief pluspunt dat kinderen in een school zoals de onze les volgen.

  Voor elke concrete situatie zal er naar een zo optimaal mogelijke oplossing gezocht worden.


  Bovendien worden kinderen voor wie het gewoon lager onderwijs te moeilijk is, in hun belang doorverwezen naar het bijzonder onderwijs.

  Nog een troef: door gedifferentieerd te werken (soms in groepen, soms met twee leerkrachten in de klas) krijgen vlotte kinderen extra kansen en kinderen die wat trager werken voldoende aandacht.

  Dàt is essentieel om tegemoet te komen aan alle kinderen. Want dat streven we na !

  Scholen zoals de onze namen een grote voorsprong op muzisch vlak.  In onze school verschuift het  accent van leerstof, dat niet langer centraal mag staan, naar het kind.  We besteden ook heel wat aandacht aan sociale vaardigheden (één van de pijlers van de eindtermen) opdat kinderen gerespecteerd worden en respectvol omgaan in een samenleving, die tot in de kleinste dorpen heel verscheiden is.  Kinderen met leermoeilijkheden, die een zekere achterstand oplopen, worden in het mate van het mogelijke bijgewerkt. 

  Het kind wordt door de klasleerkracht op de hoogte gebracht van eventuele aanpassingen of extra leertrajecten.  Ook naar het welbevinden en de betrokkenheid worden de nodige stappen, met het kind, gezet.  De ouders worden ingelicht en geregeld op school uitgenodigd om alles te bespreken. 

  In het kader van SES (Sociaal Economische Status) beschikt de school over extra middelen om kinderen te ondersteunen.  Ook bij de kleuters is er een zorgleerkracht.  Er wordt bij de kleuters gericht gedifferentieerd, na klasinterne observaties om de vorderingen van de kleuters te volgen.  Klas- en parallel-, zorg- en/of ambulante leerkracht overleggen regelmatig en zo krijgt elk kind het juiste aanbod op het gepaste moment.  Bij de jongste kleuters ligt de klemtoon op het ‘graag naar school komen’.  Spelenderwijs leren ze de eerste vaardigheden om in groep te functioneren.  Alle kleuters worden van dichtbij opgevolgd door gerichte observaties over verschillende domeinen. Van daaruit volgen we hen zeer gericht op en sturen we hen zo veel mogelijk bij. Voor de uitspraak en articulatie worden de leerkrachten ondersteund door een logopediste naar een optimale aanpak in de klas of een eventuele doorverwijzing naar externe hulp toe.  De klemtoon ligt binnen onze werking voornamelijk op taalvaardigheid en op de ouder- en leerlingenparticipatie en wij werken heel hard aan het welbevinden van onze leerlingen (sociale vaardigheden).

  Om onze ouders te informeren over de werking in de klassen en de vorderingen van hun kind(eren) organiseren we: 

  • Info-momenten voor alle ouders (kleuter en lager) bij de start van het schooljaar (augustus/ september)
  • Individuele oudercontacten voor de ouders van de lagere school bij ieder rapport.
  • Openklasdagen met een vormingsmoment voor de ouders van de kleuters, inleefmomenten voor allerkleinsten.
  • Overgangsbesprekingen: voor de ouders van de 5-jarige kleuters (overgang 1ste leerjaar) en voor de ouders van het 6de leerjaar (overgang secundair onderwijs)
  • Individueel oudercontact in de kleuterschool: voor alle kleuters tijdens 2 momenten.

  Ouders die een gesprek wensen met de klasleerkracht, de ZOCO en/of het CLB kunnen op school terecht volgens afspraak.

  Kortom:  De Griffel is een school die iedere dag met een groot hart de uitdaging aangaat om een goede school te zijn !


  5. Het schoolreglement


  5.1 Getuigschrift basisonderwijs

  Het schoolbestuur kan, op voordracht en na beslissing van de klassenraad, een getuigschrift uitreiken aan een regelmatige leerling uit het gewoon lager onderwijs.


  Een regelmatige leerling is volgens het decreet basisonderwijs een leerling die: voldoet aan de toelatingsvoorwaarden, slechts in één school is ingeschreven, aanwezig is behoudens gewettigde afwezigheid, deelneemt aan alle onderwijsactiviteiten die voor hem of zijn leergroep worden georganiseerd, behoudens vrijstelling. Deelnemen aan het taalbad wordt beschouwd als een onderwijsactiviteit die voor hem of zijn leerlingengroep wordt georganiseerd.


  De klassenraad oordeelt autonoom of een regelmatige leerling in voldoende mate, die doelen uit het leerplan die het bereiken van de eindtermen beogen heeft bereikt, om een getuigschrift basisonderwijs te bekomen. De beslissing van de klassenraad is steeds het resultaat van een weloverwogen evaluatie in het belang van de leerling. De leerlingen die geen getuigschrift basisonderwijs behalen, ontvangen een getuigschrift dat aangeeft welke doelen hij of zij wel bereikt heeft. (een getuigschrift behaalde doelen). De beslissing omtrent het toekennen van een getuigschrift wordt uiterlijk op 30 juni aan de ouders meegedeeld. De ouders worden geacht die beslissing uiterlijk op 1 juli in ontvangst te hebben genomen.

  Een leerling die een idividueel aangpast curriculum volgt, kan een getuigschrift basisonderwijs behalen op voorwaarde dat de aangepaste leerdoelen door de onderwijsinspectie als gelijkwaardig worden beschouwd met die van het gewoon lager onderwijs. Als die leerling geen getuigschrift basisonderwijs krijgt, ontvangt deze wel een attest bereikte doelen.

  Indien de ouders niet akkoord gaan met de genomen beslissing volgt er, op vraag van de ouders, een overleg met de directeur en zijn afgevaardigde, binnen een termijn vastgelegd in het schoolreglement. De school kan dit overleg niet weigeren. Van het overleg wordt een schriftelijke neerslag gemaakt. Dit overleg kan ertoe leiden dat de directeur of zijn afgevaardigde beslist om de klassenraad opnieuw te laten samenkomen om het niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs te bevestigen of te wijzigen. De ouders nemen de beslissing om de klassenraad niet opnieuw te laten samenkomen, dan wel de beslissing van de klassenraad die opnieuw is samengekomen schriftelijk in ontvangst. Bij het niet in ontvangst nemen van deze beslissing door de ouders op de voorziene datum wordt ze toch geacht te zijn ontvangen op de voorziene ontvangstdatum. Indien de ouders niet akkoord gaan met de beslissing, wijst de school de ouders schriftelijk op de mogelijkheid tot beroep. Ouders die niet akkoord gaan met het niet toekennen van een getuigschrift basisonderwijs aan hun kind, hebben dus toegang tot een beroepsprocedure. De beroepsprocedure is vastgelegd in het schoolreglement. Ouders kunnen evenwel slechts een beroep instellen na een overleg met de directeur en zijn afgevaardigde binnen een termijn vastgelegd in het schoolreglement. De ouders stellen het beroep in bij het schoolbestuur. Het beroep wordt gedateerd en ondertekend en vermeldt ten minste het voorwerp van het beroep met beschrijving van de feiten en motivering van de ingeroepen bezwaren. Bij deze beschrijving kunnen overtuigingsstukken worden gevoegd.


  Het beroep tegen het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs dat behandeld wordt door de beroepscommissie leidt tot:

  1. Hetzij de gemotiveerde afwijzing van het beroep op grond van onontvankelijkheid als:

   a) De termijn voor indiening van het beroep, opgenomen in het schoolreglement, is overschreden;

   b) Het beroep niet voldoet aan de vormvereisten opgenomen in het schoolreglement;

  2. Hetzij de bevestiging van het niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs,

  3. Hetzij de toekenning van het getuigschrift basisonderwijs. Het schoolbestuur aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de beslissing van de beroepscommissie. Het resultaat van het beroep wordt aan de ouders schriftelijk ter kennis gebracht uiterlijk op 15 september daaropvolgend.

  Commisie inzake leerlingrechten

  Vlaamse Overheid – Agenschap voor onderwijsdiensten AGODI

  Secretariaat commisie inzeake leerlinglengrechten

  t.a.v. Ingrid Hugelier (Basisonderwijs)

  H. Consciencegebouw, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel

  02 553 93 83 of commisie.leerlingrechten@vlaanderen.be


  Commisie zorgvuldig Bestuur

  Vlaamse Overheid – Agentschap voor onderwijsdiensten AGODI

  t.a.v. Marleen Broucke

  H. Consciencegebouw, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel

  02 553 65 56 of zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be


  5.2 Onderwijs aan huis en bednet

  Als je kind wegens (chronische) ziekte of ongeval tijdelijk niet naar school kan komen, dan heeft je kind onder bepaalde voorwaarden recht op tijdelijk onderwijs aan huis, synchroon internetonderwijs of een combinatie van beiden.

  Voor tijdelijk onderwijs aan huis moet je als ouder een (schriftelijk of per e – mail) aanvraag indienen bij de directeur en een medisch attest toevoegen. Heeft je kind een niet – chronische ziekte, dan voeg je een medisch attest toe waaruit blijkt dat je kind onmogelijk naar school kan gaan, maar wel onderwijs kan krijgen. Heeft je kind een chronische ziekte, dan heb je een medisch attest van een geneesheer – specialist nodig dat het chronische ziektebeeld bevestigt en waaruit blijkt dat je kind onderwijs mag krijgen.

  Heeft je kind een niet – chronische ziekte, dan kan tijdelijk onderwijs aan huis pas worden georganiseerd na een afwezigheid van 21 opeenvolgende kalenderdagen. Als de ziekteperiode van je kind noodgedwongen wordt verlengd of als je kind na een periode van tijdelijk onderwijs aan huis binnen de 3 maanden hervalt, moet je kind geen wachttijd van 21 opeenvolgende kalenderdagen meer doorlopen om opnieuw tijdelijk onderwijs aan huis te krijgen. Je hoeft ook niet opnieuw een aanvraag in te dienen. Om de nieuwe afwezigheid te wettigen, is er wel een nieuw medisch attest nodig.

  Heeft je kind een chronische ziekte, dan heeft je kind recht op 4 lestijden tijdelijk onderwijs aan huis per opgebouwde schijf van 9 halve schooldagen afwezigheid. Deze uren kunnen gedeeltelijk op school georganiseerd worden. Dit is mogelijk na een akkoord tussen de ouders en de school en vindt plaats buiten de normale schooluren en niet tijdens de middagpauze. De aanvraag en de medische vaststelling van de chronische ziekte blijft geldig voor de hele schoolloopbaan van je kind op onze school. Je hoeft dit dus maar één keer aan onze school te bezorgen.

  Je kind moet daarnaast op 10 km of minder van de school verblijven. Als je kind op een groteren afstand van de school verblijft, dan kan de school tijdelijk onderwijs aan huis organiseren maar is daar niet toe verplicht.

  Als je kind aan deze voorwaarden voldoet, zullen we je als ouder op de mogelijkheid van tijdelijk onderwijs aan huis wijzen. Zodra de voorwaarden voor het verstrekken van tijdelijk onderwijs aan huis vervuld zijn, kan de school hiermee van start gaan.

  De directeur zal dan op zoek gaan naar een leraar om 4 lestijden per week onderwijs aan huis te geven. De school maakt afspraken met deze leraar om de lessen af te stemmen op de leerlingengroep van het kind. Tijdelijk onderwijs aan huis is gratis.

  De school kan in overleg met jou ook contact opnemen met de vzw Bednet. Dit biedt de mogelijkheid om van thuis uit via een internetverbinding live deel te nemen aan de lessen. De school maakt dan samen met jou concrete afspraken over opvolging en evaluatie.

  Met vragen hierover kan je steeds terecht bij de directeur of de zorgcoördinator.

   

  5.3 Afwezigheden / te laat komen

  De lessen in onze school beginnen om 8.30 uur en eindigen om 12.05 uur en

  herbeginnen om 13.10 uur  tot 15.05 uur.

  ’s Middags is er een onderbreking van 12.05 tot 13.10 uur.  Kinderen die thuis gaan eten, kunnen pas vanaf 12.55 uur terug op school komen omwille van de toezichten.

  Er is toezicht op de speelplaats vanaf 8.15 uur en vanaf 12.50 uur.

  Gelieve de kinderen niet vroeger naar school te sturen.

  ’s Morgens en ’s middags is er telkens een speeltijd van 15 minuten voorzien.
  De school vindt de aanwezigheid van je kind belangrijk.  Dit heeft immers ook gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage, als ook voor de toelating tot het eerste leerjaar en het behalen van het getuigschrift op het einde van het lager onderwijs.


  De regelgeving op afwezigheden is van toepassing op leerplichtige kinderen in het gewoon basisonderwijs. De regelgeving is ook van toepassing op leerlingen die, wegens verlengd kleuterschoolbezoek, op zesjarige leeftijd nog in het kleuteronderwijs zitten. Zij zijn op basis van hun leeftijd leerplichtig. Ook leerlingen die reeds op vijfjarige leeftijd zijn overgestapt naar het lager onderwijs vallen onder deze reglementering. Niet-leerplichtige leerlingen in het kleuteronderwijs kunnen niet onwettig afwezig zijn, aangezien ze niet onderworpen zijn aan de leerplicht en dus niet steeds op school moeten aanwezig zijn. Toch is het belangrijk dat kleuters regelmatig naar school komen. Kinderen die activiteiten missen, lopen meer risico op achterstand en raken minder goed geïntegreerd in de klasgroep. We verwachten dat de ouders ook de afwezigheden van hun kleuter onmiddellijk melden omwille van veiligheidsoverwegingen.

                    5.3.1. Afwezigheden wegens ziekte

  Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een briefje van de ouders. Dergelijk briefje kan slechts vier keer per schooljaar door de ouders zelf geschreven worden. Vanaf de vijfde ziekte is een medisch attest vereist.

  Is een kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is steeds een medisch attest vereist. Dat attest kan afkomstig zijn van een geneesheer, een geneesheer-specialist, een psychiater, een tandarts, een orthodontist, administratieve diensten van een ziekenhuis of een erkend labo. Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts), moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden.

  Wanneer een kind een chronische ziekte heeft die leidt tot verschillende afwezigheden zonder dat telkens een doktersconsultatie noodzakelijk is, (bijv. astma, migraine,...) is het goed contact op te nemen met de school en het CLB. Het CLB kan dan een medisch attest opmaken dat de ziekte bevestigt. Wanneer een afwezigheid om deze reden zich dan effectief voordoet, volstaat een attest van de ouders.

  Een medisch attest wordt beschouwd als twijfelachtig in volgende gevallen:

  • Het attest geeft zelf de twijfel van de geneesheer aan wanneer deze schrijft “dixit de patiënt”;
  • Het attest is geantedateerd of begin- en einddatum werden ogenschijnlijk vervalst;
  • Het attest vermeldt een reden die niets met de medische toestand van de leerling te maken heeft zoals bv. de ziekte van één van de ouders, hulp in het huishouden.

  De school zal het CLB contacteren telkens ze twijfels heeft over een medisch attest.
                   
  5.3.2. Van rechtswege gewettigde afwezigheden

  De afwezigheid van je kind kan in een aantal situaties gewettigd zijn. Voor deze afwezigheden is geen toestemming van de directeur nodig. Je verwittigt de school wel vooraf van deze afwezigheid. Je geeft ook een officieel document of een verklaring die de afwezigheid staaft, af aan de school.

  • Het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van iemand die onder hetzelfde dak woont als het kind, of van een bloed- of aanverwant van het kind;
  • Het bijwonen van een familieraad;
  • De oproeping of dagvaarding voor de rechtbank (bijvoorbeeld wanneer het kind in het kader van een echtscheiding moet verschijnen voor de jeugdrechtbank);
  • Het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg (bijvoorbeeld opname in een onthaal-, observatie- en oriëntatiecentrum);
  • De onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht (bijvoorbeeld door staking van het openbaar vervoer, door overstroming,);
  • Het beleven van feestdagen die inherent zijn aan de door de grondwet erkende levensbeschouwelijke overtuiging van een leerling (anglicaanse, islamitische, joodse, katholieke, orthodoxe, protestants-evangelische godsdienst)

  Concreet gaat het over:

  • Islamitische feesten: het Suikerfeest en het Offerfeest (telkens 1 dag);
  • Joodse feesten: het joods Nieuwjaar (2 dagen), de Grote Verzoendag (1 dag), het Loofhuttenfeest (2 dagen), het Slotfeest (2 laatste dagen), de Kleine Verzoendag (1 dag), het feest van Esther (1 dag), het Paasfeest (4 dagen), het Wekenfeest (2 dagen);
  • Orthodoxe feesten: Kerstfeest (2 dagen), voor de jaren waarin het orthodox Kerstfeest niet samenvalt met het katholiek Kerstfeest, Paasmaandag, Hemelvaart en Pinksteren voor de jaren waarin het orthodox Paasfeest niet samenvalt met het katholieke Paasfeest.

  De afwezigheid kan maximaal 10 al dan niet gespreide halve schooldagen per schooljaar bedragen.
                   
  5.3.3. Afwezigheden waarvoor de toestemming van de directeur nodig is

  Deze categorie afwezigheden verleent de school autonomie om in te spelen op specifieke situaties die niet altijd door de regelgeving op te vangen zijn. Indien de directeur akkoord is en mits voorlegging van, naargelang het geval, een officieel document of een verklaring van de ouders, kan de leerling gewettigd afwezig zijn om één van de onderstaande redenen:

  • Het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont als het kind of van een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad. (Voor de dag van de begrafenis zelf is geen toestemming van de directeur nodig. Het gaat hier over een periode die het kind eventueel nodig heeft om emotioneel evenwicht terug te vinden (rouwperiode). Mits toestemming van de directeur kan zo ook een begrafenis van een bloed- of aanverwant in het buitenland bijgewoond worden.
  • Het actief deelnemen aan een culturele of sportieve manifestatie, indien het kind hiervoor als individu of als lid van een club geselecteerd is. Het bijwonen van trainingen komt niet in aanmerking, wel bijv. de deelname aan een kampioenschap/competitie.
  • De deelname aan time-out-projecten. Deze afwezigheden komen in het basisonderwijs zelden voor, maar in die situaties waarin voor een leerling een time-out-project aangewezen is, is het in het belang van de leerling aangewezen om dit als een gewettigde afwezigheid te beschouwen. Voor sommige leerlingen is er geen andere oplossing dan hen tijdelijk te laten begeleiden door een externe gespecialiseerde instantie.
  • In echt uitzonderlijke omstandigheden afwezigheden voor persoonlijke redenen. Voor deze afwezigheden moet de directeur op voorhand zijn akkoord verleend hebben.

  Dit kan slechts toegestaan worden voor maximaal 6 lestijden per week, mits het vooraf indienen van een dossier met de volgende elementen:

  • Een gemotiveerde aanvraag van de ouders;
  • Een verklaring van een bij de Vlaamse sportfederatie aangesloten sportclub;
  • Een medisch attest van een sportarts verbonden aan een erkend keuringscentrum van de Vlaamse Gemeenschap;

  Deze vijf categorieën van afwezigheden zijn geen automatisme, geen recht dat ouders kunnen opeisen. Enkel de directeur kan autonoom beslissen om deze afwezigheden toe te staan. De directeur mag onder geen beding toestemming geven om vroeger op vakantie te vertrekken of later terug te keren. De leerplicht veronderstelt dat een kind op school is vanaf 1 september tot en met 30 juni.

                    5.3.4. Afwezigheden van kinderen van trekkende bevolking, in zeer uitzonderlijke omstandigheden 

  De volgende regels zijn van toepassing op de kinderen van binnenschippers, kermis- en circusexploitanten en -artiesten en woonwagenbewoners. Ze zijn niet van toepassing op kinderen die behoren tot de trekkende bevolking maar die ter plaatse verblijven (bijvoorbeeld in een woonwagenpark). Die kinderen moeten elke dag op school aanwezig zijn.

  Ouders behorend tot de categorie trekkende bevolking die hun kind inschrijven in een school, moeten er , net als alle andere ouders, op toezien dat hun kind elke dag op school aanwezig is. In uitzonderlijke omstandigheden kunnen zich situaties voordoen waarbij het onvermijdelijk is dat het kind tijdelijk met de ouders meereist. Deze situaties moeten op voorhand goed met de school besproken worden. De ouders maken samen met de school duidelijke afspraken over hoe het kind in die periode met behulp van de school  verder de onderwijstaken zal vervullen (de school zorgt voor een vorm van onderwijs op afstand) en over hoe de ouders met de school in contact zullen blijven. Deze afspraken moeten in een overeenkomst tussen de ouders en de school neergeschreven worden. Enkel als de ouders hun engagementen naleven is het kind gewettigd afwezig.

                    5.3.5. Afwezigheden omwille van revalidatie tijdens de lestijden

  De directeur kan de afwezigheid van een leerling toestaan voor revalidatie tijdens de schooluren voor specifieke situaties en dit gedurende 150 minuten per week, verplaatsing inbegrepen.

                     5.3.5.1. Na ziekte of ongeval

  De school heeft een dossier met daarin:

  • Een verklaring van de ouders waarom de revalidatie tijdens de lessen moet plaatsvinden.
  • Een medisch attest met de frequentie en de duur van de revalidatie.
  • Een advies van het CLB, na overleg met de klassenraad en de ouders.
  • De toestemming van de directeur.

  De 150 minuten kunnen uitzonderlijk overschreden worden mits een gunstig advies van de arts van het CLB, in overleg met de klassenraad en de ouders.

                     5.3.5.2 Een stoornis die vastgelegd is in een officiële diagnose

  De school heeft een dossier met daarin:

  • Een verklaring van de ouders waarom de revalidatie tijdens de lessen moet plaatsvinden.
  • Een advies van het CLB, na overleg met de klassenraad en de ouders. Dit advies moet motiveren waarom het zorgbeleid van de school daarop geen antwoord kan geven en dat de revalidatietussenkomsten niet beschouwd kunnen worden als een schoolgebonden aanbod.
  • Een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de revalidatieverstrekker over de manier waarop de revalidatie het onderwijs aanvult, en hoe de informatie-uitwisseling zal verlopen. De revalidatieverstrekker bezorgt op het einde van het schooljaar een evaluatieverslag aan de directie van de school en van het CLB.
  • De toestemming van de directeur.

  De 150 minuten kunnen uitzonderlijk overschreden worden voor leerplichtige kleuters (dit zijn de kinderen in het kleuteronderwijs die de leeftijd van zes jaar hebben bereikt) tot 200 minuten, verplaatsing inbegrepen mits een gunstig advies van het CLB, in overleg met de klassenraad en de ouders.  Voor leerlingen die vallen onder de toepassing van het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2003 betreffende de integratie van leerlingen met een matige of ernstige verstandelijke handicap in het gewoon lager onderwijs kan de afwezigheid maximaal 250 minuten per week bedragen, verplaatsing inbegrepen.  De verzekering van de leerlingen die tijdens de lestijden revalidatie krijgen buiten de school, wordt tijdens de revalidatie en tijdens de verplaatsingen gedekt door de revalidatieverstrekker.

                    5.3.6 Problematische afwezigheden

  Alle afwezigheden die niet opgesomd en gewettigd kunnen worden zoals hierboven beschreven zijn te beschouwen als problematische afwezigheden. De school zal de ouders onmiddellijk contacteren bij elke problematische afwezigheid. Van zodra het kind meer dan 5 halve schooldagen problematisch afwezig is, stelt de school samen met het CLB een begeleidingsdossier op dat ter inzage is voor de verificateurs. School en CLB zullen in communicatie met de betrokken ouders een begeleidingsplan opstellen voor de betrokken ouders en hun kinderen.


  AFSPRAKEN IN ONZE SCHOOL:

  • Kinderen, die om een of andere reden de school vroeger dienen te verlaten, moeten door de ouders aan de klas afgehaald worden, na toelating van de directeur of zijn aangestelde.
  • Indien blijkt dat de kinderen ziek zijn, worden de ouders meteen geïnformeerd met het verzoek hun kind op te halen.  Er wordt gevraagd zieke kinderen niet naar school te sturen.
  • Tijdens de speeltijden blijven geen leerlingen in de klaslokalen, noch in de gangen.
  • De godsdienstige vieringen (kerk of moskee) staan open voor ALLE leerlingen. 
  • De leerlingen zijn verplicht om alle vakken en vakonderdelen te volgen en een keuze te maken tussen Katholieke godsdienst of Islam.
  • Te laat komen kan niet!  Dit stoort het klasgebeuren, ook in de kleuterklassen!  Ouders zien erop toe dat hun kinderen tijdig vertrekken en tijdig op school toekomen.  Een leerling die te laat komt krijgt een nota in de agenda en als dit herhaaldelijk gebeurt, wordt de ZOCO ingeschakeld.  Mocht ook deze tussenkomst niet tot verandering leiden, worden de ouders door de directie uitgenodigd voor een bijsturingsgesprek.

  Alle mededelingen van afwezigheden (alle soorten!) moeten in de school geklasseerd, bewaard en voorgelegd worden aan de verificateur.


  5.4 Contacten ouders - school

  Ouders zijn steeds welkom op school.  Liefst volgens afspraak, maar men kan bij de directie in principe iedere ochtend tot 8.30 uur onaangekondigd terecht.  Wanneer de directeur het nodig acht kan aan de ouders worden voorgesteld het gesprek op een ander moment te houden.  Men meldt zich aan op het secretariaat.  Het is niet toegestaan rechtstreeks en zonder toestemming naar de klaslokalen te gaan.  Tijdens een lesopdracht kan geen toestemming gegeven worden voor een onderhoud met een leerkracht.  De directeur kan altijd aanwezig zijn bij een onderhoud tussen leerkracht en ouders.


                    5.4.1. Agenda’s, huiswerk en rapporten

  De agenda is een belangrijke, dagelijkse schakel tussen de leerkracht en de ouders.  Voor u kan het een controlemiddel zijn over het doen en laten van uw kind in de klas.  Kijk de agenda iedere dag even na en onderteken hem regelmatig, ten minste één keer per week.  In de agenda noteren de leerlingen huistaken en opdrachten die ze moeten uitvoeren, de lessen die ze moeten leren of een nieuwsbrief die wordt meegegeven.

  Huistaken en lessen zijn bedoeld als verdere inoefening van de leerstof.  
  1ste leerjaar                            -> elke dag lezen

   2de leerjaar                             -> elke dag tafels

   3de en 4de leerjaar                -> een taak of opdracht op maandag, dinsdag en donderdag

   5de en 6de leerjaar                -> dagelijks een opdracht, huistaak en les

  Rapporten worden, 3 keer per schooljaar, meegegeven om de ouders te laten volgen hoe hun zoon/dochter evolueert voor kennisvakken, muzische en andere vaardigheden (Herfstrapport, Winterrapport en Zomerrapport).

  Oudercontacten: Als ouder ben je samen met de school partner in de opvoeding van je kind. Het is goed dat je zicht hebt op de werking van onze school. Daarvoor plannen we voor iedere klas een info-moment in het begin van het schooljaar. En krijg je de kans om een voormiddag mee te draaien in de kleuterklas van je kinderen. We organiseren ook 3 x jaar een oudercontact. Deze gaan door op de dagen van de 3 rapporten. Wie niet bij het oudercontact aanwezig kan zijn, kan een gesprek aanvragen op een ander moment. We engageren ons om steeds te zoeken naar een alternatief.

                    5.4.2. Zittenblijven en vormen van leerlingengroepen

  Zie in dit verband p. 9 ‘De Klassenraad’.

  Jongens en meisjes voor wie de leerstof te moeilijk is, worden in overleg met de ouders en

  het CLB, doorverwezen naar het Buitengewoon Onderwijs (BuO).


  5.5 Financiële bijdrage van de ouders

  Onze school biedt kosteloos onderwijs aan om de ontwikkelingsdoelen na te streven en de eindtermen te bereiken (absolute kosteloosheid). Handboeken, schriften, werkboeken en -blaadjes, fotokopieën, software, informatiebronnen, kinderliteratuur, muziekinstrumenten, schrijf- en tekengerief, atlas, globe, kaarten, kompas, passer, tweetalige alfabetische woordenlijst, zakrekenmachine en bewegings-, constructie-, ICT-, knutsel-, leer-, ontwikkelings-, multimedia-, meet- en planningsmaterialen worden kosteloos ter beschikking gesteld om de eindtermen en onwikkelingsdoelen na te streven. Ze mogen alles gratis gebruiken. We verwachten wel dat de kinderen en hun ouders zich engageren om zorgzaam om te gaan met het schoolmateriaal.  Stelt de school vast dat het materiaal opzettelijk wordt beschadigd of veelvuldig verloren gaat, dan kan de school de gemaakte kosten voor aankoop van nieuw materiaal aanrekenen aan de ouders.

  Vanuit ons Opvoedingsproject kiest de school om een aantal verplichte maar rijke en kwaliteitsvolle activiteiten aan te bieden.  Wij vragen daarvoor een bijdrage. 

  De basisuitrusting (boekentas, een pennenzak) moet door de ouders aangekocht worden.


  DE SCHERPE MAXIMUMFACTUUR = Kosten die gepaard gaan met activiteiten of verplichte materialen die niet noodzakelijk zijn voor de eindtermen en ontwikkelingsdoelen en waarvan de ouders het te besteden bedrag niet zelf kunnen bepalen. (Max. 45 euro voor een kleuter en max. 90 euro per schooljaar voor een lager schoolkind). Deze basisbedragen worden jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex van de maand maart van het kalenderjaar waarin het schooljaar begint.  Bij die aanpassing wordt het bedrag afgerond naar het dichtstbijzijnde veelvoud van vijf)

  • 2 culturele activiteiten voor alle leeftijden (CC Maasmechelen) (+/- € 3,00 per keer)
  • Boswandeling
  • Eendaagse schoolreis (verplicht vanaf 3 jaar tot 4de leerjaar/verplaatsingen + inkomgelden) prijs wordt later bepaald (pamperkindjes gaan niet mee op schoolreis)
  • 2-wekelijks zwemmen (verplicht) (voor de 5-jarige kleuters en het 5de en  6de leerjaar gratis)
   € 1,50 per keer
  • Griffelshirt (enkel op school te krijgen) voor bewegingsopvoeding  (€ 12,50)
  • Massacross Interscholen Maasmechelen (verplicht) (+/- € 3,00)

  DE MINDER SCHERPE MAXIMUMFACTUUR (facultatieve bos- en zeeklassen met all-in)

  (max. 435 euro voor de volledige loopbaan lager onderwijs)

  • 5de en 6de leerjaar € 225,00 (voor een week)
  • tweede kind van het gezin dat op 't zelfde moment meegaat € 200,00 (voor een week)

  BIJDRAGEREGELING (niet verplicht!) voor diensten die de school aanbiedt en activiteiten buiten de schooluren:

  • soep en/of frisdranken € 0,75
  • Voor- en naschoolse opvang ’t Griffeltje (info bij hoofdstuk 7)

  Deze lijst van financiële bijdragen werd in de schoolraad overlegd (activiteiten die niet noodzakelijk zijn voor het realiseren van de eindtermen, maar een meerwaarde bieden aan het onderwijs / verplichte materialen die niet begrepen zijn in de lijst van de overheid, maar het onderwijs verlevendigen / diensten die de school aanbiedt zonder verplichting).

  Deze kosten (aan de ouders) staan in verhouding tot de geleverde prestaties.

  Indien je problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kan je contact opnemen met de directeur. Het is de bedoeling dat er afspraken gemaakt worden over een aangepaste betalingswijze. We verzekeren een discrete behandeling van je vraag.

  Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder dat er financiële problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zal de school verdere stappen ondernemen. Ook dan zoeken we in eerste instantie in overleg naar een oplossing. Indien dit niet mogelijk blijkt, kunnen we overgaan tot het versturen van een dwingende herinnering (aangetekende ingebrekestelling). Vanaf dat moment kunnen we maximaal de wettelijke intrestvoet aanrekenen op het verschuldigde bedrag.


  Wanneer je laattijdig hebt afgezegd voor een schoolactiviteit of als je kind op dat moment afwezig is, zullen we het deel van de kosten terugbetalen dat nog te recuperen is. Kosten die we al gemaakt hadden, kunnen we wel opnemen in de schoolrekening.


  De BETALINGSMODALITEITEN worden uitgelegd in een nieuwsbrief.


  5.6 Sponsorbeleid

  De school werkt met officiële middelen, gesubsidieerd vanwege de overheid. 

  De basisuitgaven zijn voorzien.  Het is nooit de bedoeling van de school om regelmatig sponsoring te vragen.  De noden zijn echter groter dan de middelen.  Vandaar dat de school af en toe steunacties organiseert (schoolfeest,  eetdag, ….). 

  Tijdens deze steunacties kan het gebeuren dat we sponsoring krijgen die bijdragen tot  de financiële steun.  In ruil ontvangen de gulle schenkers een naamvermelding (gericht naar de volwassenen).

  Deze sponsoring betreft telkens kleine bedragen: vb. drukwerk, prijzen tombola, ...  Het kan eveneens voorkomen dat we deelnemen aan buitenschoolse acties die onze (en uw) medewerking vragen en die op hun beurt hun sponsoring afdrukken op het actiemateriaal. 

  vb. Kom op tegen kanker, Damiaanactie, Rode Kruis, Artsen zonder Grenzen, …

  Wij menen dat deze sponsorvormen tot het maatschappelijk leven behoren en geen negatieve invloed hebben op de opvoeding van onze kinderen. 

  Ze druisen niet in tegen het opvoedingsproject en de algemene werking van de school.

  Het schoolbestuur is altijd verantwoordelijk voor wat er in schoolverband plaatsvindt, zelfs als het gaat om bijvoorbeeld de ouderraad die een sponsorovereenkomst aangaat waarbij een tegenprestatie wordt gevraagd waarmee ouders of leerlingen in schoolverband geconfronteerd worden.  Het schoolbestuur moet ook in zulke gevallen beoordelen of de sponsorovereenkomst verantwoord is.

  Als ouders het niet eens zijn met beslissingen van de school over sponsoring, kunnen zij daarover een klacht indienen bij de 

                    Commissie Zorgvuldig Bestuur, Departement Onderwijs

                   Secretariaat-generaal t.a.v. Willy Van Belleghem (Kamer 5B25)

                   Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel

   

  5.7 Lessen bewegingsopvoeding

  Lichamelijke opvoeding en zwemmen behoren tot de verplichte vakken en moeten door iedereen gevolgd worden.   Slechts met een geschreven toelating, ondertekend door de ouders, kan een leerling eventueel van een zwem- of turnles ontslagen worden.  Wie op advies van de geneesheer gedurende een langere periode niet aan de turn- of zwemlessen mag deelnemen, dient een doktersattest aan de turnleraar te bezorgen.  Er worden voor die leerlingen opdrachten voorzien.

  Alle leerlingen turnen 2 lestijden per week (of 1 lestijd turnen en 1 lestijd zwemmen).  Omwille van de veiligheid doen we de haren bijeen en dragen we géén opvallende juwelen.  Alle zwemlessen gaan door in het Gemeentelijk zwembad ‘Prinsenpark’.

  Wat heeft uw kind nodig ?

  • voor de turnles: een turnzak met korte broek, turnpantoffels die géén sporen nalaten op de vloer en het T-shirt van de school (12,50 Euro, op het secretariaat te koop).
  • Voor de 4- en 5-jarige kleuters een stevige turnzak met turnpantoffels die géén sporen nalaten op de vloer.
  • voor de zwemles: een zwemzak met een grote en een kleine handdoek, zwembroek (géén short!) voor de jongens en badpak voor de meisjes.  ’s Winters zorgen we voor een warme muts !

  Leerlingen van de 1ste graad, die hun turngerief vergeten, krijgen een nota in hun agenda.

  Leerlingen van de 2de en 3de graad, die een tweede keer hun turngerief vergeten, turnen wel mee maar krijgen een speciale taak om thuis te maken.
  Schrijf in alle materialen de naam van uw kind, zodat we gevonden voorwerpen kunnen terugbezorgen.


  5.8 Extra activiteiten o.a. extra-muros

  Interscholen is een vereniging van alle Maasmechelse scholen, die interscholencompetities organiseert in verschillende sportdisciplines.

  Onze school doet actief mee en nodigt de leerlingen via de sportverantwoordelijke regelmatig uit om op woensdagnamiddag deel te nemen.  Massacross is een jaarlijks terugkerende activiteit.

  Wij rekenen op uw instemming en medewerking omdat sport en lichaamsbeweging belangrijk zijn.

  Per jaar bezoekt elke klas enkele theatervoorstellingen, aangepast aan de leeftijd van de kinderen.  Die vinden plaats in de schouwburg van het Cultureel Centrum te Eisden.  Deze voorstellingen worden vooraf besproken en achteraf volgt er een verwerking in de klassen.

  In samenwerking met de kunstacademie wordt er ieder jaar in het derde leerjaar een initiatiedag georganiseerd waarbij de leerlingen kunnen kennismaken met de beginselen van muziek- en woordkunst.

  Ons kunstproject ‘Vlaggen en Wimpels‘ betekent dat Karel Moons regelmatig op school de lessen ondersteunt en dit zowel voor de leerlingen als de leerkrachten.  Hij/zij zorgt voor de integratie van de muzische vorming in het totale schoolgebeuren en dit vanuit een interculturele invalshoek en ondersteunt de leerkrachten bij het uitzetten van leerlijnen en samen ontwikkelen van een muzisch leerplan.

  Wij willen op die manier het zelfbeeld van leerlingen die risico lopen op schoolse achterstand bevorderen.  Ook hun cultuurcompetentie willen we verhogen.  Natuurlijk willen we de betrokkenheid van de buurt en de ouders bij de school, die gedurende méér dan tien schooljaren heel erg verbeterde, nog verder uitbouwen.

  Bezoeken aan natuurreservaten, bibliotheek, excursies en leeruitstappen worden per klas georganiseerd, aangepast aan de leersituatie.  Ze worden vooraf meegedeeld en vaak rekenen we op vervoer door de ouders (kostenbesparend).


  Voor de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar organiseren wij jaarlijks afwisselend bos-en zeeklassen. Het streefdoel is dat alle leerlingen deelnemen aan de openluchtklassen.

  Bij extra murosactiviteiten van een volledige dag gaat de school ervan uit dat, zonder tegenbericht van de ouders, de ondertekening van dit schoolreglement als principiële toestemming geldt voor deelname.  Ouders hebben het recht om hun kinderen niet te laten meegaan, mits ze die weigering, voorafgaand aan de betrokken activiteit, uitdrukkelijk schriftelijk kenbaar maken aan de school.  Leerplichtige leerlingen die niet deelnemen aan extra murosactiviteiten moeten wel degelijk aanwezig zijn op de school.

  Activiteiten zoals het bezoek aan schouwburgvoorstellingen, de bibliotheek, leeruitstappen en feestjes horen bij het programma en dienen bijgewoond te worden.

  5.9 Ongevallen en de schoolverzekering:

  Onze school is verzekerd als uw kind een ongeval overkomt in de school, tijdens  schoolse activiteiten (uitstappen,…) of als voetganger/fietser op weg van of naar school.  De leerlingen moeten wel de veiligste, kortste weg nemen.

  DE PROCEDURE:

  • De school contacteert de ouders, informeert hen en beslist samen of ouder/school naar een arts gaat en de arts vult (na de nodige verzorging) een medisch getuigschrift in.
  • De school doet aangifte van het ongeval
  • De briefjes die u bij de dokter ontvangt, levert u in bij uw ziekenfonds. U vermeldt dat het om een ongeval gaat.  Hiervoor ontvangt u een kwitantie en dit mag u, samen met uw bankrekeningnummer, afgeven aan het secretariaat.

  De verzekering dekt de burgerlijke aansprakelijkheid en de lichamelijke ongevallen (medische kosten, prothesen, …) en niet de eigen materiële schade (schoolgerief, kleding …)

  De verzekering ‘Omnium Beroepsopdrachten’ waarborgt de schade aan voertuigen van personeelsleden en personen die in opdracht van het schoolbestuur / directie verplaatsingsopdrachten met hun eigen wagen uitvoeren ten dienste van de school. 

  5.10 Orde- en tuchtmaatregelen

  Kinderen maken nu en dan fouten. Dat is eigen aan het groeiproces van elk kind. Kinderen kunnen leren uit deze fouten. Onze school wil hierop inzetten door dialoog en herstel alle kansen te geven.  In overleg met de betrokkenen gaan we op zoek naar een gepaste maatregel of een mogelijke oplossing. Op die manier kunnen kinderen mee de verantwoordelijkhied nemen om een oplossing te zoeken voor het conflict  of om hun fout goed te maken. Hiermee sluiten we als school tuchtmaatregelen niet uit. Het betekent wel dat we heel bewust ervoor kiezen om in bepaalde gevallen een tuchtmaatregel op te leggen.

  Elke klastitularis stelt samen met zijn leerlingen een gedragscode op.

  5.10.a Begeleidende maatregelen

  Wanneer je kind de goede werking van de school of het lesverloop hindert, kunnen we in overleg met je kind eventueel met jou een begeleidende maatregel voorstellen. De school wil hiermee je kind helpen tot het gewenst gedrag te komen.

  Een begeleidende maatregel kan zijn:

  • Een gesprek met…
  • Een time out
  • Een begeleidingsplan: hierin leggen we samen met jou en je kind een aantal afspraken vast waarop je kind zich meer zal focussen. Je kind krijgt de kans om zelf afspraken voor te stellen waar het dan mee verantwoordelijk is. De afspraken uit het begeleidingsplan worden samen met je kind opgevolgd.


           5.10.1.Ordemaatregelen 

  Wanneer je kind de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan door elk personeelslid van de school een ordemaatregel genomen worden. Tijdens een ordemaatregel blijft je kind op school.

  Mogelijke ordemaatregelen zijn: nota in de agenda, strafwerk, een tijdelijke verwijdering uit de les met aanmelding bij de directie.  Tegen een ordemaatregel is er geen beroep mogelijk. Voor kinderen waar ordemaatregelen geregeld voorkomen, wordt in overleg met ouders en CLB een begeleidingsplan opgemaakt. Wanneer het gedrag van je kind, ook met een begeleidingsplan, een probleem wordt voor het verstrekken van onderwijs of om het opvoedingsproject te realiseren, kan er een tuchtmaatregel genomen worden.


                    5.10.2.Tuchtmaatregelen
  Wanneer het gedrag van een leerplichtige leerling in het lager onderwijs een gevaar of ernstige belemmering vormt voor de goede werking van school of voor de fysieke of psychische veiligheid en integriteit van medeleerlingen, personeelsleden of anderen, dan kan de directeur een tuchtmaatregel nemen. Een tuchtmaatregel kan enkel toegepast worden op een leerplichtige leerling in het lager onderwijs.

  In uitzonderlijke gevallen kan een school een leerplichtige leerling in het lager onderwijs als tuchtmaatregel tijdelijk of definitief uitsluiten. Deze beslissing wordt genomen door de directeur of zijn afgevaardigde. In de praktijk zal een definitieve uitsluiting in het basisonderwijs allicht zelden voorkomen. In gevallen waar het gedrag van een leerling het recht op onderwijs van de medeleerlingen in het gedrang brengt, moet er evenwel een ernstige sanctie mogelijk zijn. Beide maatregelen (tijdelijk en definitief uitsluiten) kunnen dus enkel toegepast worden op leerlingen waarmee een school zware tuchtproblemen heeft. Tijdelijke en definitieve uitsluiting zijn ook niet bedoeld om een verstoorde communicatie tussen school en ouders te beslechten. Tijdelijke en definitieve uitsluiting kunnen evenmin door de directie gebruikt worden als oplossing voor een leerling met een besmettelijke ziekte  (luizen). Bij besmettelijke ziekten kan immers alleen de arts van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding beslissen welke maatregelen aangewezen zijn.

  Mogelijke tuchtmaatregelen zijn:

  Let op: Wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn afgevaardigde.

  Wanneer het gedrag van je kind de goede werking van de school ernstig verstoort of de veiligheid en integriteit van zichzelf, medeleerlingen, personeelsleden of anderen belemmert, dan kan de directeur een tuchtmaatregel nemen. Een tuchtmaatregel kan enkel toegepast worden op een leerplichtige leerling in het lager onderwijs.

                    5.10.3. Preventieve schorsing als bewarende maatregel
  In uitzonderlijke situaties kan de directeur in het kader van een tuchtprocedure beslissen om je kind preventief te schorsen. Deze bewarende maatregel dient om de leefregels te handhaven én om te kunnen nagaan of een tuchtsanctie aangewezen is.

  De beslissing tot preventieve schorsing wordt schriftelijk en gemotiveerd aan jou meegedeeld. De directeur bevestigt deze beslissing in de brief waarmee de tuchtprocedure wordt opgestart. De preventieve schorsing kan onmiddellijk ingaan en duurt in principe niet langer dan vijf opeenvolgende schooldagen. Uitzonderlijk kan deze periode eenmalig met vijf opeenvolgende schooldagen verlengd worden, indien door externe factoren het tuchtonderzoek niet binnen die eerste periode kan worden afgerond. De directeur motiveert deze beslissing.


                   
  5.10.4.Procedure bij tijdelijke en definitieve uitsluitingen van een leerling
  Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend.)

  Bij het nemen van een beslissing tot tijdelijke en definitieve uitsluiting wordt de volgende procedure gevolgd:

  De directeur wint het advies van de klassenraad in en stelt een tuchtdossier samen. In geval van een definitieve uitsluiting wordt de klassenraad uitgebreid met een vertegenwoordiger van het CLB die een adviserende stem heeft.

  De leerling, zijn ouders en eventueel een vertrouwenspersoon worden per aangetekende brief uitgenodigd voor een gesprek met de directeur. Een personeelslid van de school of van het CLB kan bij een tuchtprocedure niet optreden als vertrouwenspersoon van de ouders en hun kind. Het gesprek zelf vindt ten vroegste plaats op de vierde dag na verzending van de brief.

  Voorafgaand aan het gesprek hebben de ouders en hun vertrouwenspersoon recht op inzage in het tuchtdossier, met inbegrip van het advies van de klassenraad.

  Na het gesprek brengt de directeur de ouders binnen een termijn van vijf dagen met een aangetekende brief op de hoogte van zijn beslissing. In die brief staat een motvering van de beslissing en de ingangsdatum van de tuchtmaatregel. Bij een definitieve uitsluiting vermeldt de beslissing de beroepsmogelijkheden.

  Samen met het CLB zoeken we naar een nieuwe school. Als ouders geen inspanning doen om hun kind in een andere school in te schrijven, krijgt de definitieve uitsluiting effectief uitwerking na één maand (vakantiedagen niet meegerekend). Is het kind één maand na de schriftelijke kennisgeving nog niet in een andere school ingeschreven, dan is onze school niet langer verantwoordelijk voor de opvang van de uitgesloten leerling. Het zijn de ouders die erop moeten toezien dat hun kind aan de leerplicht voldoet.

  Ten gevolge van een definitieve uitsluiting gedurende het huidige, het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar, kan het schoolbestuur de betrokken leerling weigeren terug in te schrijven.


                    5.10.7.Opvang op school bij preventieve schorsing en (tijdelijke en definitieve) uitsluiting 
  Wanneer je kind tijdens een tuchtprocedure preventief geschorst wordt of na de tuchtprocedure tijdelijk wordt uitgesloten, is je kind in principe op school aanwezig, maar neemt die geen deel aan de lessen of activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur  kan beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders.


  In geval van een definitieve uitsluiting heb je als ouder één maand de tijd om je kind in een andere school in te schrijven. In afwachting van deze inschrijving is je kind in principe op school aanwezig, maar neemt het geen deel aan de activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur kan beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders.


  5.10.8. Beroepsprocedures tegen tuchtmaatregelen
                                     
  5.10.8.1. na een tijdelijke uitsluiting
  Ouders kunnen tegen de beslissing tot tijdelijke uitsluiting beroep aantekenen.
  De procedure gaat als volgt:
  1. Binnen vijf dagen na ontvangst van de beslissing tot tijdelijke uitsluiting kunnen ouders schriftelijk beroep indienen bij de voorzitter van de interne beroepscommissie.

  Het schoolbestuur richt de beroepscommissie op en bepaalt ook de samenstelling. Het schoolbestuur moet zich daarbij wel aan een aantal bepalingen houden:
  Er moeten zowel interne leden als externe leden in de beroepscommissie zetelen.
  Interne leden zijn leden intern aan het schoolbestuur of aan de school waar de beslissing tot uitsluiting is genomen. De directeur of zijn afgevaardigde die de beslissing hebben genomen kunnen niet in de beroepscommissie zetelen.
  Externe leden zijn personen extern aan het schoolbestuur en aan de school die de beslissing genomen heeft.
  Wie vanuit zijn hoedanigheid zowel als intern als extern lid beschouwd kan worden, wordt geacht een intern lid te zijn.
  Leden van de ouderraad of – met uitzondering van het personeel – leden van de schoolraad van de betrokken school worden geacht een extern lid te zijn (tenzij ze behoren tot de categorie die zowel als intern als extern lid beschouwd kunnen worden, dan worden ze geacht een intern lid te zijn.
  Het schoolbestuur duidt de voorzitter aan onder de externe leden.

  De samenstelling van een beroepscommissie kan per te behandelen dossier verschillen. Binnen de behandeling van één dossier kan de samenstelling niet wijzigen.

  1. De interne beroepscommissie komt samen binnen vijf dagen na ontvangst van het beroep. De leerling en de ouders worden opgeroepen om te verschijnen voor deze interne beroepscommissie.
  2. Intussen hebben de ouders inzage in het dossier.
  3. De interne beroepscommissie brengt de ouders binnen vijf dagen per aangetekende brief op de hoogte van haar gemotiveerde beslissing. Deze beslissing is bindend voor alle partijen.
                                     
  5.10.8.2. na een definitieve uitsluiting 

  Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend.)

  Ouders kunnen tegen de beslissing tot definitieve uitsluiting beroep aantekenen. De procedure gaat als volgt: 

  • Binnen vijf dagen na ontvangst van de beslissing tot definitieve uitsluiting kunnen ouders via een aangetekend schrijven beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur. Dit kan via aangetekende brief of door de brief (het verzoekschrift) tegen ontvangstbewijs op school af te geven.
  •  Naam van de voorzitter: Peter Annaert
  • Naam schoolbestuur: VZW Katholiek Basisonderwijs Eisden-Tuinwijk, Basisschool De GriffelMarie-Joséstraat 4, 3630 Maasmechelen

  Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen.

  • Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend.
  • Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving en motivering waarom de definitieve uitsluiting betwist wordt. 

  Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden.

   
  • Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen. In de beroepscommissie, zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die de klacht van de ouders grondig zal onderzoeken.
  • De beroepscommissie zal steeds de ouders en de leerling uitnodigen voor een gesprek. Zij kunnen zich daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. Het gesprek gebeurt ten laatste tien dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft ontvangen.
  • De schoolvakanties schorten de termijn van tien dagen op.
  • Deze samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door ziekte, overmacht of onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te duiden. Het gesprek gebeurt ten laatste tien dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft ontvangen. Het is enkel mogelijk om een gesprek te verzetten bij gewettigde reden of overmacht. De schoolvakanties schorten de termijn van tien dagen op.
  • De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. Wanneer het toch tot een stemming komt, heeft de groep van mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn even veel stemmen als de groep van mensen die dat niet zijn. De voorzitter is niet verbonden aan de school of het schoolbestuur. Wanneer er bij stemming evenveel stemmen voor als tegen zijn, geeft zijn stem de doorslag. De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel vernietigen ofwel het beroep gemotiveerd als onontvankelijk afwijzen.
  • De voorzitter van de beroepscommissie zal de gemotiveerde beslissing binnen een termijn van vijf dagen met een aangetekende brief aan de ouders meedelen. De beslissing is bindend voor alle partijen.
  • Pedagogische Begeleidingsdienst 
  • Katholiek Onderwijs  Regio Limburg
   Beroepscommissie
   Tulpinstraat 75
  • 3500 Hasselt
  • Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot uitsluiting niet op.
  • Klachtenregeling
   

  Wanneer je ontevreden bent met beslissingen, handelingen of gedragingen van ons schoolbestuur of zijn personeelsleden, of met het ontbreken van bepaalde beslissingen of handelingen, dan kan je contact opnemen met de directeur van de school of de voorzitter van het schoolbestuur.

  Samen met jou zoeken we dan naar een afdoende oplossing. Als dat wenselijk is, kunnen we in onderling overleg een beroep doen op een professionele conflictbemiddelaar om via bemiddeling tot een oplossing te komen. 

  Als deze informele behandeling niet tot een oplossing leidt die voor jou volstaat, dan kan je je klacht in een volgende fase voorleggen aan de Klachtencommissie. 

  Deze commissie is door Katholiek Onderwijs Vlaanderen aangesteld om klachten van leerlingen en ouders over gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen van/door hun schoolbestuur, formeel te behandelen. Voor het indienen van een klacht moet je een brief sturen naar het secretariaat van de Klachtencommissie.

  Het correspondentieadres is:

  Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen 

  t.a.v. de voorzitter van de Klachtencommissie 

  Guimardstraat 1 

  1040 Brussel

  02 507 08 72

  klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen  

  De commissie zal de klacht enkel inhoudelijk behandelen als ze ontvankelijk is, dat wil zeggen als ze aan de volgende voorwaarden voldoet: 

  de klacht moet betrekking hebben op feiten die niet langer dan 6 maanden geleden hebben plaatsgevonden. We rekenen vanaf de laatste gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft. 

  de klacht mag niet anoniem zijn. Omdat de klachtencommissie een klacht steeds onbevooroordeeld en objectief behandelt, betrekt ze alle partijen, dus ook het schoolbestuur. 

  de klacht mag niet gaan over een feit of feiten die de klachtencommissie al heeft behandeld.

  de klacht moet eerst aan het schoolbestuur zijn voorgelegd. De ouders moeten hun klacht ten minste hebben besproken met de contactpersoon die hierboven staat vermeld én het schoolbestuur de kans hebben gegeven om zelf op de klacht in te gaan. 

  de klacht moet binnen de bevoegdheid van de Klachtencommissie vallen. De volgende zaken vallen niet onder haar bevoegdheid: 

  klachten over feiten die het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke procedure (bv. die betrekking hebben over een misdrijf);

  klachten die betrekking hebben op het algemeen beleid van de overheid of op de geldende decreten, besluiten, ministeriële omzendbrieven of reglementen;

  klachten die uitsluitend betrekking hebben op de door het schoolbestuur al dan niet genomen maatregelen in het kader van zijn ontslag-, evaluatie-, of tuchtbevoegdheid t.a.v. personeelsleden; 

  klachten waarvoor al een specifieke regeling en/of behandelende instantie bestaat (bv. over inschrijvingen, de bijdrageregeling, de definitieve uitsluiting, een evaluatiebeslissing …). 

  Het verloop van de procedure bij de Klachtencommissie is vastgelegd in het huishoudelijk reglement dat beschikbaar is via  http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen 

  De Klachtencommissie kan een klacht enkel beoordelen. Zij kan het schoolbestuur een advies bezorgen, maar geen bindende beslissingen nemen. De uitkomst van deze klachtenregeling heeft dan ook geen juridisch effect. 

  De eindverantwoordelijkheid ligt steeds bij het schoolbestuur. Tegen een advies van de Klachtencommissie kan niet in beroep worden gegaan.

  Bij een klacht verwachten we van alle betrokkenen steeds de nodige discretie en sereniteit.


  5.11 Preventie en welzijn / leefregels op school

                    5.11.1. Preventie en welzijn

  Het schoolbestuur en de directie nemen het welzijnsbeleid ter harte.  Niet enkel omdat het wettelijk wordt opgelegd of omdat het door de onderwijsinspectie wordt doorgelicht, maar ook om opvoedkundige, beleidsmatige en ethische motieven (zorg dragen en verantwoordelijkheid nemen voor elkaar, voor de school en voor de natuur).

  Het advies en de medewerking van de preventie-adviseur is onontbeerlijk, maar ook het
  personeel, de leerlingen en hun ouders mogen hun medewerking verlenen, want het welzijnsbeleid maakt op die manier méér kans op slagen.

  De verkeersveiligheid krijgt in onze school een zéér belangrijke plaats.  We proberen door verschillende acties de leerlingen en hun ouders te motiveren om veilig deel te nemen aan het verkeer.  Voor de kinderen denken we aan veiligheidsvestjes, veilige fietsen, fietshelmen, …  Voor de ouders denken we aan ‘gouden verkeerstips’. (zie hoofdstuk 8)

  In uitzonderlijke gevallen kan een ouder aan de leerkracht vragen om medicatie toe te dienen.  Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter, mogelijk met de juiste dosering en toedieningswijze.

  Bij een ongeval of ziekte van één van onze leerlingen volgen we een stappenplan (zie hoofdstuk 5.9)

  Bij overtredingen kunnen er orde- en tuchtmaatregelen getroffen worden.

  Scheiden is een emotioneel proces.  Voor kinderen die deze ‘verliessituatie’ moeten verwerken, wil de school een luisterend oor, openheid, begrip en wat extra aandacht bieden.

  De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij en neemt dus een neutrale houding aan.  Beide ouders, samenlevend of niet, staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kind(eren).  Zolang er géén vonnis van de rechter is, houdt de school zich aan de afspraken gemaakt bij de inschrijving.  Is er wel een vonnis, dan volgt de school de afspraken zoals opgelegd door de rechter.

  Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de school met beide ouders afspraken over de wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het kind worden genomen.

  Co-schoolschap is het kind tijdens het schooljaar op twee plaatsen school laten lopen, afhankelijk van bij welke ouder het verblijft.  Om de verbondenheid met de klasgroep en de continuïteit van het leren te garanderen, weigert de school mee te werken aan het co-schoolschap.

                    5.11.2. Leefregels op school

  • We respecteren elkaar en de plaats waar we samenleven.  
   Dat wil zeggen dat we beleefd en vriendelijk zijn, elkaar vergeven bij ruzies en de school netjes houden.
  • We vertrouwen elkaar want zo bouwen we aan de toekomst en daarvoor moeten we elkaar aanmoedigen.
  • We zijn rechtvaardig voor elkaar en voor onszelf.  Dan kunnen we ook eerlijk zijn.
  • We luisteren naar elkaar.  Dan kunnen we elkaar beter begrijpen en helpen.
  • Het is fijner om samen te leven als iedereen zichzelf mag zijn (diversiteit) en we elkaar kansen geven om te groeien.
  • We werken samen om goede resultaten te behalen.  
   Daardoor leren we open te staan voor elkaar en geduldig te zijn en voelen we dat we samen horen.
  • We willen de dingen zelf kunnen.  Daarvoor moeten we onszelf beheersen en kunnen doen wat anderen ons vragen (zeker op plaatsen waar we met veel zijn).
  • We willen op een blije manier naar het leven kijken.  
   Daarom leren we genieten van de kleine dingen en kunnen we tonen dat we dankbaar zijn.

  We willen aan al deze regels werken.  Dan voelen we ons goed, kunnen we rustig zijn, voelen we géén druk en doen we dingen voor elkaar zonder dat we daarvoor iets in de plaats moeten krijgen.  Verder hanteren we in onze school de ‘no-blame aanpak’  bij aanhoudende problemen of pestsituaties.  Het CLB begeleidt een groepje leerkrachten hierin: juf Ann (ZOCO kleuterschool), juf Lucia (lagere school) en juf Danielle (ZOCO lagere school). 

  Voor meer info neemt u contact op met onze school.


  5.12 Andere maatregelen

                    5.12.1. Gebouw en gangen

  Onze school is mooi.  We willen dat dit zo blijft.  Daarom speel ik nooit met de bal onder de overdekte speelplaats, want een bal maakt vlekken op de muur. Ik schrijf niet op muren en maak nergens krassen of strepen op.  Ik leun niet tegen de muur en plaats zeker geen voet tegen een muur.

  Ik mag in het gebouw komen als ik dat eerst aan de juf of meester vraag.  In de gangen mag ik niet rennen.  Dat is niet veilig.  Ik mag ook niet alleen in de klas achterblijven tijdens de speeltijd.  Voor opzettelijke beschadigingen van gebouwen (strepen, krassen, graffiti, vernielingen,…), meubels en materiaal wordt aan de ouders een schadevergoeding gevraagd, gelijk aan de kosten van de herstelling of vervanging.  In overleg met de ouders wordt een sanctie getroffen voor de leerling, gericht op het inzien van de ernst van de feiten.

  In de gangen zijn er op sommige plaatsen rode knoppen.  Dat zijn alarmknoppen: alleen als er brand is, mag ik erop drukken.  Dan gaat de alarmsirene loeien en komt de brandweer. Als de alarmsirene loeit, is er brand of is er een oefening.  Ik verlaat dan zonder te rennen rustig de klas en het gebouw.  Ik neem niets mee.  Ben ik op het toilet, of ben ik niet bij mijn juf of meester, dan ga ik onmiddellijk naar buiten en verzamel in mijn klasrij.

                    5.12.2. Toiletten
  In onze school zijn er afzonderlijke WC-lokalen voor meisjes en jongens.  Jongens komen nooit in het WC-lokaal van de meisjes en andersom.  Ik kom alleen in het WC-lokaal dat voor onze klas bedoeld is. Indien er iets beschadigd is, verwittig ik onmiddellijk een leerkracht. Het WC-lokaal moet verzorgd zijn. Ik speel er niet.  Ik spoel na gebruik het toilet door.  Ik was steeds mijn handen, toch ben ik spaarzaam met water.  Ik doe ook altijd alle lichten uit.

                    5.12.3. speelplaats

  Op de speelplaats vind ik het  fijn: ik kan er rennen, wandelen, spelen.  Als de rode vlag uithangt, mag ik niet op het gras spelen.  Omdat we op de speelplaats met veel kinderen zijn, is het belangrijk dat afspraken worden gemaakt.  Als we een balspel spelen, doe ik dat op de afgesproken plek.  Ik werp papiertjes of ander afval in de juiste bakken.

  Ik speel op het grasveld of op de klinkers maar niet in en rond de fietsenstalling.  Ik ren niet onder de overdekte speelplaats en speel er niet met de bal.  Ik fiets, skeeler en skate dus niet op de speelplaats.

  Omdat ik ruzie maken, vechten, schelden, plagen en pesten niet prettig vind en het ook niet mag, doe ik dat niet.  Ik laat ook iedereen meespelen.

  Als het belt, stop ik met spelen en stap onmiddellijk naar mijn klas. In de gangen loop ik niet en roep ik niet.

                    5.12.4. Eetzaal en middagpauze

  We eten in 2 groepen (om 12.05 uur de 1ste groep en om 12.25 uur de 2de groep) en luisteren naar de toezichters en leerkrachten!  (Ik ga met de toezichter naar de eetzaal / Ik heb een vaste plaats en doe mijn jas uit / Ik blijf op mijn plaats zitten (aangenamer voor anderen en mezelf) / Ik roep of schreeuw niet, ik mag wel zachtjes praten)

  De groep die niet in de eetzaal is, zal onder toezicht een extra speelkwartier hebben.

  Als ik in de eetzaal ongehoorzaam ben, moet ik bij de juf of de meester uitleg geven.  Het kan ook zijn dat ik naar de directeur moet.  Als ik twee keer bij de directeur moet komen, krijgen mijn mama en papa een briefje waarin wordt verteld dat ik niet braaf ben en dat ik twee weken niet mag blijven eten in de school .  Helpt dat ook niet, dan worden mama en papa uitgenodigd op school en kan het zijn dat ik niet meer mag blijven eten.

  Kleuters, die op school blijven eten, moeten zelfstandig kunnen eten en het toilet bezoeken.  Daarom vragen we pamperkindjes om tussen de middag naar huis te gaan.

  5.12.5. Fietsers

  Als ik met de fiets naar school kom, stap ik binnen langs de poort van de Marie-Joséstraat met mijn fiets aan de hand.  Ik zet mijn fiets dan in de stalling.  De poort wordt gesloten als het belt. 

  Kom ik te laat, dan moet ik mijn fiets tegen de schoolmuur plaatsen (zie AFSPRAKEN)

  Om 12.05 uur en om 15.05 uur verlaat ik de school onder toezicht van een leerkracht.

  Ik neem altijd de veiligste, kortste weg om naar huis te fietsen en respecteer het verkeersreglement.

                    5.12.6. Voetgangers

  Als ik te voet naar school kom of mijn mama/papa brengt me met de auto, dan kom ik langs de overdekte speelplaats binnen.  Mijn mama/papa parkeert de auto steeds op het kerkplein.  Als ik in de omgeving van de poort van de Marie - Joséstraat woon, mag ik daarlangs binnenkomen.  Ik neem aan straat of bij de poort afscheid van mijn mama/papa. Kinderen die alleen naar school komen, of alleen huiswaarts keren doen dit langs de veiligste weg, vallen geen andere kinderen lastig en respecteren andermans eigendom.  Kinderen die niet opgehaald worden, wachten bij de leerkracht die toezicht heeft.  De kinderen die naar de naschoolse opvang gaan, worden gebracht door een leerkracht.

                    5.12.7. Liever gezond

  Ik breng  een stuk fruit mee naar school en geen snoep. 

  Elke maandag en woensdag is er FRUITDAG op school.

  Kauwgom, chips en zonnebloempitjes (of andere pitjes) zijn verboden in onze school.  Glazen flesjes, drankblikken en -brikjes zijn verboden.

  5.12.8. Rookverbod

  Er geldt een permanent rookverbod op school. Het is dus verboden te roken in zowel gesloten ruimten van de school als in openlucht op de schoolterreinen. Er is ook een rookverbod tijdens de extra-murosactiviteiten.


  5.12.9. Vrijwilligers

  De school maakt, bij de organisatie van verschillende activiteiten, gebruik van vrijwilligers. De nieuwe wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers verplicht o.m. de scholen om aan de vrijwilligers te informeren over een aantal elementen. Omdat elke ouder een schoolreglement ontvangt en voor akkoord ondertekent, kiest de school ervoor om de informatie in het schoolreglement op te nemen. Op die manier is elke ouder op de hoogte.

  De nieuwe wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers.

  • De school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers.  Het schoolbestuur (zie 3.1) heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid en voor verplaatsing van een naar een (vrijwilligers)activiteit van de organisatie en de vrijwilligers.  Ouders, die rijden voor Interscholen of voor een uitstap in klasverband, zijn dus verzekerd!!!  Meer info krijgt u op het schoolsecretariaat.
  • De organisatie voorziet in geen enkele vergoeding voor vrijwilligersactiviteiten
  • De school is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger bij het verrichten van vrijwilligerswerk de school of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware fout.  Voor zijn lichte fout is hij enkel aansprakelijk als die hem eerder gewoonlijk dan toevallig overkomt.
  • Een vrijwilliger gaat discreet om met geheimen die hem/haar zijn toevertrouwd


  Verplichte verzekering:

  De school heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid van de organisatie en  de vrijwilligers. De polis ligt ter inzage op het schoolsecretariaat.

  Aansprakelijkheid:

  De school is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk. Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van vrijwilligerswerk de school of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn gedrag en zijn zware fout. Voor zijn lichte fout is hij enkel aansprakelijk als die eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.

   

  Geheimhoudingsplicht:

  Het vrijwilligerswerk houdt in dat de vrijwilliger geheimen kan vernemen ten aanzien waarvan hij gehouden is tot de geheimhoudingsplicht. Deze bepaling richt zich vooral tot vrijwilligers die actief zijn binnen telefonische hulpverlening zoals Tele-Onthaal, de Zelfmoordlijn en andere vormen van hulpverlening waarbij vrijwilligers in contact komen met vertrouwelijke informatie. Op vrijwilligers die actief zijn binnen scholen is deze bepaling in beginsel niet van toepassing.

              

  5.12.10. Kledij en uiterlijk

  • Ik kom steeds netjes gekleed naar school.  Bij warm weer draag ik géén topje met dunne bandjes (meisjes) of een onderhemd (meisjes en jongens) en loop zeker niet rond in ontbloot bovenlijf.
  • In het schoolgebouw draag ik géén hoofddeksel (hoofddoek, hoed, pet, muts …) (uitgezonderd omwille van ziekte).
  • Omdat het heel gevaarlijk is, draag ik géén slippers.
  • Juwelen draag ik liever niet, zeker géén opvallende, grote juwelen (niet verzekerd!)
  • Ik breng géén (elektronisch) speelgoed, géén multimedia-apparatuur (gsm, iPod, tablet, smartphone, MP3…), géén voorwerpen als laserpen, aansteker, wapens … mee naar school.  Bij overtreding worden de voorwerpen afgenomen en in overleg met de ouders eventueel teruggegeven.
  • Ik laat géén geld of waardevolle dingen achter in mijn boekentas of jas.

  5.12.11. Verloren voorwerpen

  Ik tracht heel zorgvuldig te zijn met mijn jas, mijn turn- en zwemgerief, met al mijn spulletjes.  Als ik toch iets verlies, dan vertel ik dat onmiddellijk aan de juffrouw of de meester in de klas of op de speelplaats.  Als ik iets vind dat niet van mij is, dan geef ik het aan de juffrouw of de meester.  Verloren voorwerpen kan ik terugvinden in de trappenhal van het 1ste en 2de leerjaar of in de inkomhal bij de kleuters.

                    5.12.12. Afval sorteren

  In iedere klas staat één papierbak en een afvalbak voor ander afval. GFT-afval moet in de daartoe bedoelde schoolafvalbak. Iedere leerling zorgt voor orde in de bank.

  5.12.13. Verjaardagen

  Een traktatie is vrijblijvend, maar geef geen geschenkjes mee! 

  Liever hebben we:               

  • Of stuk fruit want ‘fruit is fun’!
  • Of koekje, snoepje of cake om in de klas te verdelen (géén slagroomtaarten, frietjes …).
  • Of één klascadeau (één bal of één boek of één ...).

  5.13 Privacy

  5.13.1 welke informatie houden we over je bij?

  De school houdt rekening met de privacywetgeving. Ouders krijgen de garantie dat alle persoonlijke gegevens enkel door de directie aangewend worden onder de toepassing van de wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Ouders hebben het recht deze gegevens op te vragen en zo nodig te laten verbeteren, voor zover ze betrekking hebben op hun kind en zichzelf.

  Documenten die gegevens opvragen krijgen de vermelding: “Deze gegevens worden door de directie van de school strikt aangewend onder de toepassing van de wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.”

  Ouders hebben het recht om informatie over hun kind te consulteren en in te kijken.

                    5.13.2 overdracht van leerlinggegevens bij schoolverandering

  Bij een schoolverandering worden leerlingengegevens overgedragen aan de nieuwe school onder de volgende voorwaarden:

  De gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan en de overdracht gebeurt enkel in het belang van de persoon op wie de onderwijsloopbaan betrekking heeft. Ouders kunnen – op verzoek – deze gegevens inzien. Ouders die niet wensen dat deze gegevens doorgegeven worden kunnen zich tegen deze overdracht verzetten voor zover de regelgeving de overdracht niet verplicht stelt. Ze brengen de directie binnen de tien kalenderdagen na de schoolverandering hiervan schriftelijk op de hoogte.

  Gegevens die betrekking hebben op de schending van leefregels door je kind zijn nooit tussen scholen overdraagbaar.

  Wij zijn verplicht een kopie van een gemotiveerd verslag of een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs aan de nieuwe school door te geven.

  Regelmatig worden er foto’s gemaakt van de leerlingen bij verschillende klas- en/of schoolactiviteiten. Deze kunnen gebruikt worden op de website van de school of voor het maken van een schoolkalender.

  Bij deze foto’s gaan we uit van de impliciete toestemming van alle betrokkenen via de ondertekening van de bijlage bij dit schoolreglement. Bij enig (schriftelijk) verzet tot publicatie zal de school hier rekening mee houden.


  5.13.3 Recht op inzage, toelichting en kopie.

  Ouders hebben recht op inzage in en toelichting bij de leerlingengegevens, waaronder de evaluatiegegevens, die verzameld worden door de school over hun kind. Indien na de toelichting blijkt dat ouders een kopie willen, kan dat. De school kan geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op medeleerlingen.


  6. Inschrijven van leerlingen


  Toelatingsvoorwaarden:

  Volgende regels blijven geldig voor dit schooljaar wat betreft inschrijvingen:

  Een inschrijving kan pas gerealiseerd worden na instemming met het schoolreglement en het pedagogisch project van de school. Het schoolreglement wordt schriftelijk aangeboden en de ouders moeten er zich schriftelijk akkoord mee verklaren.

  Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (de SIS-kaart, het trouwboekje, het geboortebewijs, een identiteitsstuk van het kind zoals een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, een reispas). De inschrijving van een leerling geldt voor de duur van de hele schoolloopbaan in de school, tenzij de ouders zich niet akkoord verklaren met een wijziging van het schoolreglement.

  Alle kleuters en leerlingen worden op de datum van de inschrijving opgenomen in het inschrijvingsregister. Zij worden slechts éénmaal ingeschreven volgens chronologie.

  Wanneer de kleuter voldoet aan de toelatingsvoorwaarde (2,5 jaar is), wordt de kleuter opgenomen in het stamboekregister. Vanaf de volgende instapdag wordt de kleuter toegelaten in de school en wordt hij opgenomen in het aanwezigheidsregister van de klas. Kleuters zijn niet leerplichtig.


  Kleuters vanaf 2,5 tot 3 jaar mogen in het kleuteronderwijs op school instappen op de volgende instapdagen:

  De eerste schooldag na de zomervakantie

  De eerste schooldag na de herfstvakantie

  De eerste schooldag na de kerstvakantie

  De eerste schooldag van februari

  De eerste schooldag na de krokusvakantie

  De eerste schooldag na de paasvakantie

  De eerste schooldag na Hemelvaartsdag

   

  Een kleuter die de leeftijd van drie jaar bereikt heeft, wordt volgens de inschrijvingsprocedure ingeschreven en in de school toegelaten zonder rekening te houden met de instapdagen.

  Om toegelaten te worden tot het gewoon lager onderwijs moet een leerling zes jaar zijn voor 1 januari van het lopende schooljaar. Een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan reeds in het lager onderwijs ingeschreven worden na advies van het CLB en na toelating door de klassenraad. Deze afwijking blijft beperkt tot één jaar.
  Als hij nog niet de leeftijd van zeven jaar heeft bereikt of zal bereiken voor 1 januari van het lopende schooljaar, moet hij bovendien aan een van de volgende voorwaarden voldoen:
  1. Het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode gedurende ten minste 250 halve dagen aanwezig zijn geweest;
  2. Toegelaten zijn door de klassenraad. De beslissing omtrent de toelating wordt aan de ouders meegedeeld uiterlijk de tiende schooldag van september bij inschrijving vóór 1 september van het lopende schooljaar, of, bij inschrijving vanaf 1 september, uiterlijk tien schooldagen na deze inschrijving.
  In afwachting van deze mededeling is de leerling ingeschreven onder opschortende voorwaarde.
  Bij overschrijding van de genoemde termijn is de leerling ingeschreven.
  De schriftelijke mededeling aan de ouders van een negatieve beslissing bevat tevens de motivatie.

  Weigering van inschrijving 
  Ouders hebben het recht om hun kind in te schrijven in de school van hun keuze. Toch kan de school een leerling weigeren onder bepaalde omstandigheden:
  1. Het schoolbestuur weigert de inschrijving van de betrokken leerling die het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar door een tuchtmaatregel definitief werd uitgesloten in de school.
  2. Wanneer je kind beschikt over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, schrijft de school in onder ontbindende voorwaarde. Als na de inschrijving pas blijkt dat er zo’n verslag is, wordt ze automatisch omgezet in een inschrijving onder ontbindende voorwaarde. Vervolgens organiseert de school overleg met de ouders, de klassenraad en het CLB, over de aanpassingen die nodig zijn om de leerling mee te nemen in het gemeenschappelijk curriculum of om de leerling studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum.


         De school zal bij leerlingen met een inschrijvingsverslag buitengewoon onderwijs, type 8 uitgezonderd,onderzoeken of haar draagkracht voldoende groot is om het kind de nodige ondersteuning te geven op het vlak van onderwijs, therapie en verzorging. Indien de ouders, bij inschrijving, nalaten om mee te delen dat hun kind een attest buitengewoon onderwijs heeft en er de eerste weken na de inschrijving een vermoeden is van specifieke noden, zal de school haar draagkracht alsnog onderzoeken.

  Bij het onderzoek naar de draagkracht houdt de school, in overleg met de ouders en het CLB,

  rekening met:

  • De verwachtingen van de ouders ten aanzien van het kind en ten aanzien van de school;
  • De concrete ondersteuningsnoden van de leerling op het vlak van leergebieden, sociaal functioneren, communicatie en mobiliteit;
  • Een inschatting van het regulier aanwezig draagvlak van de school inzake zorg;
  • De beschikbare ondersteunende maatregelen binnen én buiten het onderwijs;
  • Het intensief betrekken van de ouders bij de verschillende fasen van het overleg- en beslissingsproces.

  Het kind wordt ingeschreven onder de ontbindende voorwaarde van het aantonen van onvoldoende draagkracht.


  3. Elk schoolbestuur moet per school, vestigingsplaats, niveau lager en kleuter een capaciteit invoeren. Het schoolbestuur kan ervoor kiezen om de capaciteit ook per leerjaar of geboortejaar vast te leggen. Wanneer deze capaciteit overschreden wordt, moet de school de leerling weigeren.

  De capaciteitsbepaling en het aantal beschikbare zitjes is voor onze school, voor het schooljaar 2019-2020, als volgt vastgelegd:

  • Kleuterschool:                         175 kleuters
  • Lagere school:                        1ste leerjaar = 50 leerlingen
   2de leerjaar = 50leerlingen

                                                       3de leerjaar = 50 leerlingen

                                                                         4de leerjaar = 50 leerlingen

                                                                         5de leerjaar = 50 leerlingen

  6de leerjaar = 50 leerlingen

  4. De beslissing tot weigering wordt binnen vier kalenderdagen (eventueel na onderzoek van de draagkracht van de school) bij aangetekend schrijven of tegen afgiftebewijs aan de ouders van de leerling bezorgd. Ouders krijgen toelichting bij de beslissing van het schoolbestuur.
  Bij een weigering op draagkracht wordt door het Lokaal Overlegplatform (LOP) onmiddellijk, en zonder te wachten op de vraag van de ouders, een bemiddelingsprocedure opgestart. Bij weigering op basis van de andere redenen start het LOP alleen een bemiddeling wanneer de ouders er uitdrukkelijk om verzoeken. Na de bemiddeling door het Lokaal Overleg Platform kunnen ouders alsnog een klacht indienen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten.


  Bij elke wijziging van het schoolreglement informeert het schoolbestuur de ouders schriftelijk of via de website en geven de ouders opnieuw schriftelijk akkoord. Indien de ouders zich met de wijziging niet akkoord verklaren, dan wordt aan de inschrijving van het kind een einde gesteld op 31 augustus van het lopende schooljaar. (Onderwijsdecreet XXI )

  Leerplicht 
  In september van het jaar waarin het kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht om les te volgen. Ook wanneer het op die leeftijd nog in het kleuteronderwijs blijft, is het dus net als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek. Voor leerplichtige leerlingen in het basisonderwijs is de leerplicht voltijds.

  Een jaar langer in de kleuterschool doorbrengen, vervroegd naar de lagere school komen en een achtste jaar in de lagere school verblijven kan enkel na kennisgeving van en toelichting bij het advies van de klassenraad en van het CLB-centrum. De ouders nemen de uiteindelijke beslissing.

  In het gewoon onderwijs kan een leerling minimum 4 jaar en maximum 8 jaar in het lager onderwijs doorbrengen, met dien verstande dat een leerling die 15 jaar wordt vóór 1 januari geen lager onderwijs meer kan volgen.

  De leerlingen zijn verplicht om alle lessen en activiteiten van hun leerlingengroep te volgen. Om gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de directeur, eventueel aanpassingen gebeuren (zie punt 5.3. Afwezigheden).


  Eens onze capaciteit bereikt is, wordt elke bijkomende leerling geweigerd.

  Scholen die lid zijn van een LOP melden de weigering ook aan de voorzitter van het Lokaal Overlegplatform. De bemiddelingscel van het LOP neemt automatisch contact op met de ouders.   Na de bemiddeling door het LOP kunnen de ouders alsnog een klacht indienen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten.


  Doorlopen van inschrijving

  Is je kind ingeschreven in onze kleuterschool dan hoeft het zich niet opnieuw in te schrijven bij de overgang naar het eerste leerjaar.


  De inschrijving stopt enkel wanneer je beslist om je kind van school te veranderen, je niet akkoord gaat met een nieuwe versie van het schoolreglement of  bij een definitieve uitsluiting als gevolg van een tuchtmaatregel.


  7. Buitenschoolse kinderopvang ’t Griffeltje

  Reeds vanaf 1 september 2010 is er  kinderopvang ’t Griffeltje voor de kinderen van onze school: 

  • ‘s Morgens vanaf 7.15 uur tot 8.15 uur
  • Na school tot 17.35 (woensdag tot 13.05) 

  Deze opvang gaat door in de grote zaal van de kleuterschool.  Wordt uw kind onverwacht ziek tijdens de opvang dan wordt u verwittigd en raadplegen wij eventueel uw huisarts.  Alle kinderen zijn verzekerd wanneer ze in de opvang zijn.  Wij bieden er:

  • Ruimte om buiten/ binnen te spelen.
  • Ruimte om hun huiswerk zelfstandig te maken.
  • Een rustige leeshoek.
  • Een knusse hoek om uit te rusten.
  • Hoeken met speelgoed.

  Deze opvang moet u betalen (via domiciliëring)

  • 1,40euro per uur per kind.
  • 0,90euro per half uur per kind.
  • 0,80euro per half uur en 1,20euro per uur voor een tweede kind (en extra kinderen) dat op hetzelfde tijdstip in de opvang is.

  U ontvangt één keer per jaar een fiscaal attest (alleen voor kinderen jonger dan 12 jaar).  Eén keer per maand ontvangt u een onkostennota die via een overschrijving/domiciliëringsopdracht betaald wordt.  U bent steeds welkom om een kijkje te nemen en een praatje te slaan, zo komen we tot een fijne samenwerking.  Inschrijven kan elke schooldag tijdens de openingsuren van het secretariaat van onze school of in de opvang zelf.  Dit is noodzakelijk om een goede begeleiding te kunnen garanderen.  Wat moet er allemaal ingevuld worden ?

  • Een inschrijvingsfiche
  • Eventueel een attest van medicijnen
  • Ondertekening van het huishoudelijk reglement
  • Een domiciliëringsopdracht waarmee u naar uw bankinstelling gaat en waarvan u dan een strookje bij de opvang indient

  Er is eveneens de buitenschoolse kinderopvang ‘t Huis.

  Het vervoer tussen de opvang en de school wordt verzorgd door ’t Huis, Dorpsstraat 22b, Vucht 

  De ouders brengen en halen de kinderen zelf naar en van de opvang (alle werkdagen én zaterdag van 6.30 tot 18.00 uur en soms tot 20.00 uur)  Voor uitgebreide informatie kunt u terecht bij de coördinator Marij Janssen tijdens kantooruren of na afspraak op het telefoonnummer 089 / 76 97 91 of via jeugd-welzijn@maasmechelen.be

   

  8. Verkeerssituatie met gouden verkeerstips


  Parkeren MOET nog steeds op het kerkplein. Ook de Marie-Joséstraat blijft tijdens de schooluren afgesloten.

  • Begeleid de kinderen naar de ingang van de school en haal ze er ook af.
   kleuters bij de juf in de klas/speelzaal! Lagere schoolkinderen bij de juf aan de poort.
  • Bij slecht weer, probeert u best zoveel mogelijk te carpoolen. De Marie-Joséstraat en de afgebakende strook voor het casino zijn voorbehouden voor de voetgangers en de fietsers.  Gelieve er niet te parkeren of te draaien!
  • Moedig de kinderen aan zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar school te gaan, met begeleiding a.u.b. Zo helpt u ons de verkeersdrukte rond de school te verminderen.
  • Respecteer het éénrichtingsverkeer in de Marie-Joséstraat en in de Dopheidestraat en de situatie rond de kerk. Parkeren in de Dopheidestraat is verboden. Ook de parkings van de leerkrachten kunnen niet gebruikt worden om te parkeren.
  • Respecteer de snelheid (Zone 30 rondom alle scholen).
  • Doe altijd uw gordel aan, hoe kort de rit ook is (er volgen regelmatig controles en de boetes zijn zwaar!!!).
  • De parking voor de leerkrachten mag niet gebruikt worden door ouders.
   

  Binnen de schoolpoort zijn wij, tussen 8.15 uur en 12.20 of 15.20 uur verantwoordelijk voor de veiligheid van uw kinderen, daarbuiten bent u verantwoordelijk!!

  Om de veiligheid te verzekeren, verzoeken wij u om uw kind in de kleuterschool of bij het afhaalpunt aan de lagere school af te halen.

   

  9. Onze uitstraling naar de buurt  

  Om onze school in de buurt kenbaar te maken kozen wij voor een eigen logo, dat overal terugkomt:

  Jaren geleden hebben we zelf o.l.v. juf Simone Opdenacker een echt griffellied gemaakt:

  Ons griffellied !

   

  Refrein 1:   Ik zit, ik sta, ik ga m’n voeten achterna 

    m'n ene been omhoog en m'n ander komt daarna

   Zwaaien met de handen en dan klappen één, twee,drie

   Basisschool 'De Griffel', vol van speelse fantasie !

  Rekenen, dat doe ik graag.  Sommen maken, hele bladen vol !

  Een lijn naar hier, een hoek naar daar.  In ‘De Griffel’ kun je het leren, geloof me maar !   

   

  Refrein 2:                Want … De ... Griffel, dat zijn wij !
  ‘t Is een toffe vriendengroep en we voelen ons hier goed.
  Leren doen we met plezier: alle kansen krijg je hier.
                       Hoi !!! Kom er allen bij !!! Kom er allen bij !  Ieder kind is welkom en van tel !!!

   

  Spelen, verven en nog meer, in de kleuterklas daar is het fijn 

  zingen, dansen, elke keer.  In ‘De Griffel’ kun je het leren, geloof me maar ! 

  Zinsontleding en dictee, werkwoorden met een d of t, 

  een opstel krijg ik ook nog klaar.  In ‘De Griffel’ kun je het leren, geloof me maar 

  ‘Parlez-vous’ , ja dat is Frans, daarmee raak je heel de wereld rond. 

  Maar wat is: ‘Donne - moi un cigare ?’   In ‘De Griffel’ kun je het leren, geloof me maar

  Themalessen en W.O.  Samen naar het bos of naar de ‘bib’.

  Maar wat is een kalenderjaar ?  In ‘De Griffel’ kun je het leren, geloof me maar !

  ‘ik’ en ‘uk’ en ‘el’ en ‘an’  Ja, we leren lezen, ‘t gaat vanzelf

  Maar tellen, o wat is dat zwaar.  In ‘De Griffel’ kun je het leren, geloof me maar !             

  Alt, contrôle, delete en shift.  Ja we spreken ook computertaal.

  Page up, page down en print dan maar.  In ‘De Griffel’ kun je het leren, geloof me maar

   

  10. Engagementsverklaring


  Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en de opvoeding van hun kinderen. Onze school zet zich elke dag in om dit engagement waar te maken, maar in ruil verwachten we wel de volle steun van de ouders. Daarom maken we in onderstaande engagementsverklaring wederzijdse afspraken.  Zo weten we duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten.  Ouders en school zullen op afgesproken momenten de engagementen en het effect ervan evalueren.

  Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders!  We doen dat omdat we partners zijn in de opvoeding van uw kind. Het is goed dat u zicht hebt op de werking van de school. Regelmatig vindt u allerlei info over onze school in de nieuwsbrief. Verder voorzien we een ouder-infomoment in het begin van het schooljaar, openklasdagen en momenten om het rapport af te halen.

  Door het bijwonen van deze activiteiten maakt u kennis met de leerkracht, de locaties en de manier van werken.  We willen u op geregelde tijden informeren over de evolutie van uw kind.  Dat doen we tijdens de individuele oudercontacten voor het kleuteronderwijs en de rapportmomenten in de lagere school.  Wie niet aanwezig kan zijn op deze momenten, kan een ander moment aanvragen via  de klasleerkracht, zorgcoördinator of directeur.  Als u zich zorgen maakt of vragen hebt over de aanpak dan kan u op elk moment zelf een gesprek aanvragen met de leerkracht. U doet dit best via de agenda, de ZOCO of de directie. De leerkracht zal dan samen met u een passend moment zoeken. Als ouder begrijpt u dat de leerkracht zich niet zo maar op ieder moment van de dag kan vrijmaken. Dit om te voorkomen dat het klasgebeuren onnodig gestoord wordt.  De zorgcoördinator/directeur kan zich wel makkelijker vrijmaken voor een eerste verkennend gesprek. U kan dan het probleem aangeven en zij kan, in samenspraak met u, nagaan hoe dit verder aangepakt zal worden.  Wij verwachten dat u zich, als ouder, samen met ons engageert om nauw samen te werken rond de opvoeding van uw kind en dat u steeds ingaat op uitnodigingen tot oudercontact.  Wij engageren ons om steeds te zoeken naar een alternatief overlegmoment indien u, omwille van andere verplichtingen, niet op de geplande oudercontactmomenten kan aanwezig zijn.  Wij verwachten dat u met ons contact opneemt bij vragen of zorgen rond uw kind.  Wij engageren ons om met u in gesprek te gaan over uw zorgen en vragen over de evaluatie van uw kind.  De aanwezigheid van uw kind  op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en  behouden van de schooltoelage en voor de toelating van uw kind tot het eerste leerjaar. Daarom moeten de afwezigheden van uw kind doorgegeven worden aan het departement Onderwijs en aan het CLB. (griffelgids 5.3).  
  Voor meer info over de schooltoelage kan u terecht bij de directie. 

  Wij verwachten dat uw kind dagelijks op tijd op school is.  Wij verwachten dat u ons voor 8.40 uur verwittigt bij afwezigheid van uw kind.  Wij engageren ons om stipt de schooluren na te leven. 

  Het CLB, waarmee wij samenwerken, staat in voor de begeleiding bij problematische afwezigheden. U kan zich niet onttrekken aan deze begeleiding.   Maandelijks overlegt de zorgcoördinator samen met de hiervoor aangeduide CLB-medewerker. Bij problematische afwezigheden zullen de ouders mondeling of schriftelijk op de hoogte gebracht worden van de veelvuldige afwezigheid van hun kind en zullen zorggesprekken en een eventueel huisbezoek plaatsvinden.  U kan steeds bij ons terecht bij problemen. We zullen samen naar de meest geschikte aanpak zoeken. 

  Onze school voert een zorgbeleid. Dit houdt ondermeer in dat we gericht de evolutie van uw kind volgen. Dit doen we door het werken met een leerlingvolgsysteem. Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleiding. Andere kinderen hebben constant nood aan individuele zorg.  We zullen in overleg, met u als ouder, vastleggen hoe de individuele begeleiding van uw kind georganiseerd zal worden. Daarbij zullen we aangeven wat u van de school  kan verwachten en wat wij van u als ouder verwachten. 

  We verwachten dat u ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken, die we samen maken, opvolgt en naleeft.

  Onze school is een Nederlandstalige school. Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands. Dit kan er soms toe leiden dat hun kind het wat moeilijker heeft bij het leren. Wij, als school, engageren er ons toe alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun taalontwikkeling.  Wij verwachten van de ouders een positief engagement ten aanzien van de extra initiatieven en maatregelen die de school neemt om de taalachterstand van de leerlingen weg te werken en ook de adviezen in verband met taalgebruik op te volgen.  Wij verwachten van de ouders dat ze er alles aan doen om hun kind, ook in hun vrije  tijd, te stimuleren bij het leren van het Nederlands.  Dit kan door bijvoorbeeld hun kind naar een sportclub, jeugdbeweging, hobbyclub … te sturen.

  Belangrijke data 2019 - 2020

   

  Pedagogische studiedag .    woensdag 2 oktober 2019

  Herfstvakantie:                      van maandag 28 oktober tot en met zondag 3 november 2019,

  Wapenstilstand:                       maandag 11 november 2019

  Facultatieve verlofdag:      woendag 20 november 2019

  Facultatieve verlofdag:      vrijdag 6 december 2019

  Kerstvakantie:                        van maandag 23 december tot en met zondag 5 januari 2020

  Pedagogische studiedag:   woensdag 15 januari 2020

  Pedagogische studiedag:   woensdag 5 februari 2020 

  Krokusvakantie:                     van maandag 24 februari tot en met zondag 1 maart 2020

  Paasvakantie:                         van maandag 6 april tot en met zondag 19 april 2020

  Pedagogische studiedag:   woensdag 29 april 2020

  Feest v/d Arbeid:                  vrijdag 1 mei 2020

  Facultatieve verlofdag:      woensdag 20 mei 2020

  O.H.-H.weekend:                   van donderdag 21 mei tot en met zondag 24 mei 2020 

  Pinkstermaandag:                maandag 1 juni 2020


   

  Data om alvast op je kalender te noteren


  Carnaval op school:              vrijdag 21 februari 2020

  Massacross:                            vrijdag 8 mei 2020                                                                    

  Schoolreis:                               dinsdag 19 mei 2020                                                                                 

  Zeeklassen 3de graad:         van maandag 15 tot en met vrijdag 19 juni 2020                                            

  Rapporten & oudercontacten:

  • Donderdag 21 november 2019        
  • Donderdag 20 februari 2020
  • Maandag 29 juni 2020       

  De zomervakantie begint op dinsdag 30 juni 2020!


{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x