phone 089/76.47.21

Zorg voor elk kind

We bieden kwalitatief degelijk onderwijs.  Maar dàt doet iedere school.

Wat biedt De Griffel dan meer ?

We willen onderwijskundig en didactisch-organisatorisch zo handelen dat er zich weinig of geen problemen stellen bij het nastreven van de eindtermen en de doelstellingen in het ZILL-leerplan.

Indien er toch problemen zijn, dan proberen we in de klas zo te handelen dat ze vlug worden gedetecteerd en opgevolgd.

Zo probeert onze school, in een aangenaam schoolklimaat, het beste in elk kind naar boven te halen en het zoveel mogelijk kansen te bieden om een geschikte richting in te slaan.

Concreet zorgt onze school voor het volgende:

 • We trachten elk kind een veilig gevoel te geven in onze school en laten het ook regelmatig ervaren dat het positief evolueert.  Problemen proberen we te voorkomen en duiken ze toch op dan kan elk kind op extra hulp rekenen.  We stimuleren de kinderen ook om zich goed in hun vel te voelen en veel vrienden te maken, want dit kan helpen om problemen te voorkomen. Welbevinden & betrokkenheid staat hoog op onze prioriteitenlijst.
 • We bieden aan elk kind de kans om het Nederlands behoorlijk onder de knie te krijgen, omdat dit de sleutel tot goede resultaten is.  Onvoldoende kennis van het Nederlands (begrijpen en spreken) leidt tot moeilijkheden wat de inhoud van de lessen betreft en daarom is onze zorg hiervoor ook zo groot. 
 • Voor anderstalige nieuwkomers hebben we onthaal-onderwijs (indien er voldoende leerlingen aanwezig zijn).
 • We zorgen bij het samenstellen van de klasgroepen dat er een evenwaardige verdeling is op alle gebieden (sociaal, cultureel, kennis). We maken ieder schooljaar nieuwe klassen.
 • We hebben zicht op de talenten en interesses van onze zesdeklassers en houden bij de begeleiding van de studiekeuze hiermee ten volle rekening.
 • We beschouwen de ouders en hun kind(eren) als volwaardige partners.  We bieden hen duidelijke informatie.  De directie, zorgcoördinator of een leraar zijn vlot te contacteren voor een gesprek. Zie communicatie.
 • We organiseren 2 wekelijks overleg met de klasleerkracht en de zorgcoördinator om de zorg verbredende aanpak in de klas te verbeteren.  Daartoe gebruiken we een leerlingvolgsysteem voor een aantal vakgebieden en houden we halfjaarlijkse MDO’s i.s.m. directie en zorgcoördinator.
 • We laten hoeken- en/of contractwerk regelmatig aan bod komen.
 • We geven de aansluiting van het kleuter- en lager onderwijs speciale aandacht.
 • We stellen onze school open voor kinderen met een handicap voor zover dit materieel en/of organisatorisch mogelijk is of kan gemaakt worden.  Er is nu reeds een aangepaste ingang, een ruime toiletruimte, een vlot bereikbare klaslokalen door rampen & een lift en we schaffen eventueel aangepast meubilair aan.
 • We werken optimaal samen met de dienstverlenende school indien een kind in aanmerking komt voor extra hulp door het netwerk ondersteuning.
 • We geven leerlingen inspraak via het leerlingenparlement.

Onze school werkt al meer dan honderd jaar met kinderen.  Zeker vandaag is het heel verrijkend voor alle kinderen zonder dat dit de kwaliteit bedreigt.  Integendeel, in de hedendaagse samenleving, die divers is, is het een kwalitatief pluspunt dat kinderen in een school zoals de onze les volgen.

Voor elke concrete situatie zal er naar een zo optimaal mogelijke oplossing gezocht worden.

Bovendien worden kinderen voor wie het gewoon lager onderwijs te moeilijk is, in hun belang doorverwezen naar het bijzonder onderwijs.

Nog een troef: door gedifferentieerd te werken in het 4-sporenbeleid (soms in groepen, soms met twee leerkrachten in de klas) krijgen vlotte kinderen extra kansen en kinderen die wat trager werken voldoende aandacht.

Dàt is essentieel om tegemoet te komen aan alle kinderen. Want dat streven we na !

Scholen zoals de onze namen een grote voorsprong op muzisch vlak.  In onze school verschuift het  accent van leerstof, dat niet langer centraal mag staan, naar het kind.  We besteden ook heel wat aandacht aan sociale vaardigheden (één van de pijlers van de eindtermen) opdat kinderen gerespecteerd worden en respectvol omgaan in een samenleving, die tot in de kleinste dorpen heel verscheiden is.  Kinderen met leermoeilijkheden, die een zekere achterstand oplopen, worden in het mate van het mogelijke bijgewerkt. 

Het nieuwe leerplan zorgt ervoor dat alle aspecten van onderwijs & het kind aan bod komen.

Het kind wordt door de klasleerkracht op de hoogte gebracht van eventuele aanpassingen of extra leertrajecten. Ook naar het welbevinden en de betrokkenheid worden de nodige stappen, met het kind, gezet.  De ouders worden ingelicht en geregeld op school uitgenodigd om alles te bespreken. 

In het kader van SES (Sociaal Economische Status) beschikt de school over extra middelen om kinderen te ondersteunen.  Ook bij de kleuters is er een zorg-leerkracht.  Er wordt bij de kleuters gericht gedifferentieerd, na klas-interne observaties om de vorderingen van de kleuters te volgen.  Klas- en parallel-, zorg- en/of ambulante leerkracht overleggen regelmatig en zo krijgt elk kind het juiste aanbod op het gepaste moment.  Bij de jongste kleuters ligt de klemtoon op het ‘graag naar school komen’.  Spelenderwijs leren ze de eerste vaardigheden om in groep te functioneren.  Alle kleuters worden van dichtbij opgevolgd door gerichte observaties over verschillende domeinen. Van daaruit volgen we hen zeer gericht op en sturen we hen zo veel mogelijk bij. Voor de uitspraak en articulatie worden de leerkrachten ondersteund door een logopediste naar een optimale aanpak in de klas of een eventuele doorverwijzing naar externe hulp toe.  De klemtoon ligt binnen onze werking voornamelijk op taalvaardigheid en op de ouder- en leerlingenparticipatie en wij werken heel hard aan het welbevinden van onze leerlingen (sociale vaardigheden).

Om onze ouders te informeren over de werking in de klassen en de vorderingen van hun kind(eren) organiseren we: 

 • Info-momenten voor alle ouders (kleuter en lager) bij de start van het schooljaar (augustus/ september)
 • Individuele oudercontacten voor de ouders van de lagere school bij ieder rapport.
 • Open-klasdagen met een vormingsmoment voor de ouders van de kleuters, inleef-momenten voor allerkleinsten.
 • Overgangsbesprekingen: voor de ouders van de 5-jarige kleuters (overgang 1ste leerjaar) en voor de ouders van het 6de leerjaar (overgang secundair onderwijs)
 • Individueel oudercontact in de kleuterschool: voor alle kleuters tijdens 2 momenten.

Ouders die een gesprek wensen met de klasleerkracht, de ZOCO en/of het CLB kunnen op school terecht volgens afspraak. Alle e-mailadressen zijn terug te vinden onder de rubriek leerkrachten.

Kortom:  De Griffel is een school die iedere dag met een groot hart de uitdaging aangaat om een goede school te zijn !

Ondersteuningsnetwerk Regio Limburg

Onze school is aangesloten bij het Ondersteuningsnetwerk Regio Limburg, Coördinatie zorgloket Genk – Maasland.

Parklaan 3, 3630 Maasmechelen, 089/76 12 08

Zorgloket.genkmaasland@katholiekonderwijs.vlaanderen


Voor algemene vragen over ondersteuning en specifieke vragen over de ondersteuning van je kind kan je terecht bij het zorgloket.

Onderwijs aan huis en bed-net

Als je kind wegens (chronische) ziekte of ongeval tijdelijk niet naar school kan komen, dan heeft je kind onder bepaalde voorwaarden recht op tijdelijk onderwijs aan huis, synchroon internet-onderwijs of een combinatie van beiden.

Voor tijdelijk onderwijs aan huis moet je als ouder een (schriftelijk of per e – mail) aanvraag indienen bij de directeur en een medisch attest toevoegen. Heeft je kind een niet – chronische ziekte, dan voeg je een medisch attest toe waaruit blijkt dat je kind onmogelijk naar school kan gaan, maar wel onderwijs kan krijgen. Heeft je kind een chronische ziekte, dan heb je een medisch attest van een geneesheer – specialist nodig dat het chronische ziektebeeld bevestigt en waaruit blijkt dat je kind onderwijs mag krijgen.

Heeft je kind een niet – chronische ziekte, dan kan tijdelijk onderwijs aan huis pas worden georganiseerd na een afwezigheid van 21 opeenvolgende kalenderdagen. Als de ziekteperiode van je kind noodgedwongen wordt verlengd of als je kind na een periode van tijdelijk onderwijs aan huis binnen de 3 maanden hervalt, moet je kind geen wachttijd van 21 opeenvolgende kalenderdagen meer doorlopen om opnieuw tijdelijk onderwijs aan huis te krijgen. Je hoeft ook niet opnieuw een aanvraag in te dienen. Om de nieuwe afwezigheid te wettigen, is er wel een nieuw medisch attest nodig.

Heeft je kind een chronische ziekte, dan heeft je kind recht op 4 lestijden tijdelijk onderwijs aan huis per opgebouwde schijf van 9 halve schooldagen afwezigheid. Deze uren kunnen gedeeltelijk op school georganiseerd worden. Dit is mogelijk na een akkoord tussen de ouders en de school en vindt plaats buiten de normale schooluren en niet tijdens de middagpauze. De aanvraag en de medische vaststelling van de chronische ziekte blijft geldig voor de hele schoolloopbaan van je kind op onze school. Je hoeft dit dus maar één keer aan onze school te bezorgen.

Je kind moet daarnaast op 10 km of minder van de school verblijven. Als je kind op een groteren afstand van de school verblijft, dan kan de school tijdelijk onderwijs aan huis organiseren maar is daar niet toe verplicht.

Als je kind aan deze voorwaarden voldoet, zullen we je als ouder op de mogelijkheid van tijdelijk onderwijs aan huis wijzen. Zodra de voorwaarden voor het verstrekken van tijdelijk onderwijs aan huis vervuld zijn, kan de school hiermee van start gaan.

De directeur zal dan op zoek gaan naar een leraar om 4 lestijden per week onderwijs aan huis te geven. De school maakt afspraken met deze leraar om de lessen af te stemmen op de leerlingengroep van het kind. Tijdelijk onderwijs aan huis is gratis.

De school kan in overleg met jou ook contact opnemen met de vzw Bednet. Dit biedt de mogelijkheid om van thuis uit via een internetverbinding live deel te nemen aan de lessen. De school maakt dan samen met jou concrete afspraken over opvolging en evaluatie.

Met vragen hierover kan je steeds terecht bij de directeur of de zorgcoördinator.


{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x