phone 089/76.47.21

Engagementsverklaring

Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en de opvoeding van hun kinderen. Onze school zet zich elke dag in om dit engagement waar te maken, maar in ruil verwachten we wel de volle steun van de ouders. Daarom maken we in onderstaande engagementsverklaring wederzijdse afspraken.  Zo weten we duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten.  Ouders en school zullen op afgesproken momenten de engagementen en het effect ervan evalueren.

Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders!  We doen dat omdat we partners zijn in de opvoeding van uw kind. Het is goed dat u zicht hebt op de werking van de school. Regelmatig vindt u allerlei info over onze school in de nieuwsbrief via e-mail. Verder voorzien we een ouder-infomoment in het begin van het schooljaar, open-klasdagen en momenten om het rapport af te halen.

Door het bijwonen van deze activiteiten maakt u kennis met de leerkracht, de locaties en de manier van werken. We willen u op geregelde tijden informeren over de evolutie van uw kind.  Dat doen we tijdens de individuele oudercontacten voor het kleuteronderwijs en de rapport-momenten in de lagere school.  Wie niet aanwezig kan zijn op deze momenten, kan een ander moment aanvragen via  de klasleerkracht, zorgcoördinator of directeur.  -Als u zich zorgen maakt of vragen hebt over de aanpak dan kan u op elk moment zelf een gesprek aanvragen met de leerkracht. U doet dit best via het briefje in de agenda, de ZOCO of de directie. De ouders van kleuters kunnen de leerkrachten aan de deur of poort aanspreken om zo een afspraak te maken. Alle leerkrachten, zorgcoördinator & directie zijn bereikbaar via e-mailadressen te vinden op de website. De leerkracht zal dan samen met u een passend moment zoeken. Als ouder begrijpt u dat de leerkracht zich niet zo maar op ieder moment van de dag kan vrijmaken. Dit om te voorkomen dat het klasgebeuren onnodig gestoord wordt.  De zorgcoördinator/directeur kan zich wel makkelijker vrijmaken voor een eerste verkennend gesprek. U kan dan het probleem aangeven en zij kan, in samenspraak met u, nagaan hoe dit verder aangepakt zal worden.  Wij verwachten dat u zich, als ouder, samen met ons engageert om nauw samen te werken rond de opvoeding van uw kind en dat u steeds ingaat op uitnodigingen tot oudercontact.  Wij engageren ons om steeds te zoeken naar een alternatief overlegmoment indien u, omwille van andere verplichtingen, niet op de geplande oudercontacten kan aanwezig zijn.  Wij verwachten dat u met ons contact opneemt bij vragen of zorgen rond uw kind.  Wij engageren ons om met u in gesprek te gaan over uw zorgen en vragen over de evaluatie van uw kind.  

Wij verwachten dat uw kind dagelijks op tijd op school is.  Wij verwachten dat u ons voor 8.40 uur verwittigt bij afwezigheid van uw kind.  Wij engageren ons om stipt de schooluren na te leven. Op tijd komen is een attitude die van jongs af aan aangeleerd kan worden!

Het CLB, waarmee wij samenwerken, staat in voor de begeleiding bij problematische afwezigheden. U kan zich niet onttrekken aan deze begeleiding.   Maandelijks overlegt de zorgcoördinator samen met de hiervoor aangeduide CLB-medewerker. Bij problematische afwezigheden zullen de ouders mondeling of schriftelijk op de hoogte gebracht worden van de veelvuldige afwezigheid van hun kind en zullen zorg-gesprekken en een eventueel huisbezoek plaatsvinden.  U kan steeds bij ons terecht bij problemen. We zullen samen naar de meest geschikte aanpak zoeken.

Onze school voert een zorgbeleid. Dit houdt ondermeer in dat we gericht de evolutie van uw kind volgen. Dit doen we door het werken met een leerlingvolgsysteem. Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleiding. Andere kinderen hebben constant nood aan individuele zorg.  We zullen in overleg, met u als ouder, vastleggen hoe de individuele begeleiding van uw kind georganiseerd zal worden. Daarbij zullen we aangeven wat u van de school  kan verwachten en wat wij van u als ouder verwachten.

We verwachten dat u ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken, die we samen maken, opvolgt en naleeft.

Onze school is een Nederlandstalige school. Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands. Dit kan er soms toe leiden dat hun kind het wat moeilijker heeft bij het leren. Wij, als school, engageren er ons toe alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun taalontwikkeling.  Wij verwachten van de ouders een positief engagement ten aanzien van de extra initiatieven en maatregelen die de school neemt om de taalachterstand van de leerlingen weg te werken en ook de adviezen in verband met taalgebruik op te volgen.  Wij verwachten van de ouders dat ze er alles aan doen om hun kind, ook in hun vrije  tijd, te stimuleren bij het leren van het Nederlands.  Dit kan door bijvoorbeeld hun kind naar een sportclub, jeugdbeweging, hobbyclub … te sturen.

Verder engageren we ons samen voor alle aspecten in verband met school om er voor te zorgen dat al onze leerlingen kunnen opgroeien & leren in best mogelijke omstandigheden. Samen geraken we verder!

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x