phone 089/76.47.21

Vrij Centrum voor leerlingbegeleiding

Het Vrij CLB Maasland (Vrij Centrum voor Leerlingbegeleiding)

Relatie tussen CLB en school

De school en het CLB maken afspraken over de school specifieke samenwerking en leggen die vast.

Die samenwerkingsafspraken zijn met de ouders besproken in de schoolraad.

Het CLB werkt vraag gestuurd vertrekkende van vastgestelde noden, vragen van de leerling, de ouders of de school. Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen naar de leerling. Het CLB zet de begeleiding slechts voort als de ouders van de leerling hiermee instemmen. Een minderjarige leerling kan zelf instemmen als hij voor zichzelf kan inschatten wat goed voor hem is (= bekwame leerling). Vanaf de leeftijd van 12 jaar vermoedt de regelgever dat een kind voldoende competent is om zelfstandig te beslissen of hij wil instemmen met de CLB – begeleiding.

Het CLB deelt relevante informatie die over de leerlingen in de school aanwezig is en de school deelt relevante informatie over de leerlingen in begeleiding. Leerlingen of de ouders van een niet – bekwame leerling dienen hun toestemming te geven bij het doorgeven van informatie verzameld door het CLB. De school en het CLB houden allebei bij het doorgeven en het gebruik van deze informatie rekening met de geldende regels inzake het ambts- en beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Relatie tussen CLB, de leerlingen en hun ouders

Leerlingen en ouders kunnen het CLB ook rechtstreeks om hulp vragen. Het CLB, de school en de ouders dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de begeleiding van een leerling.

Leerlingen en ouders kunnen zich niet verzetten tegen:

 • De begeleiding van leerlingen die spijbelen. Als de betrokken ouders niet ingaan op de initiatieven van het CLB, meldt het CLB dit aan de door de Vlaamse regering aangeduide instantie;
 • De uitvoering van een systematisch contact en / of preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m. besmettelijke ziekten. De ouders of de leerling vanaf 12 jaar kunnen zich verzetten tegen het uitvoeren van een systematisch contact door een bepaalde medewerker van het CLB. Binnen een termijn van negentig dagen dient de persoon die verzet aantekent, het verplichte systematische contact te laten uitvoeren door een andere medewerker van hetzelfde CLB, een medewerker van een ander CLB of een andere medewerker buiten het CLB die beschikt over het nodige bekwaamheidsbewijs. In dat laatste geval betaal je als ouder wel zelf de kosten. De leerling of zijn ouders bezorgen binnen vijftien dagen na de datum van het systematisch contact hiervan een verslag aan de bevoegde CLB – arts van het CLB dat onze school begeleidt.
 • De hoger vermelde signaalfunctie en de ondersteuning van het CLB aan de leraren op school bij problemen van individuele leerlingen of een groep leerlingen.

Het CLB maakt zijn werking bekend aan de ouders. Dat gebeurt minstens op het ogenblik dat de leerling voor de eerste keer wordt ingeschreven in de school. Ouders krijgen informatie over de rechten en plichten van ouders, leerlingen, de school en het CLB.

Als een leerling van school verandert, behoudt het CLB zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot de leerling is ingeschreven in een school die door een ander CLB wordt bediend.

Als een leerling voor een bepaalde periode niet ingeschreven is in de school, behoudt het CLB zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot het einde van de periode van niet – inschrijving.

Het multidisciplinair dossier

Het CLB maakt voor elke leerling één multidisciplinair dossier aan van zodra een leerling een eerste keer is ingeschreven in een school. Het multidisciplinair dossier van de leerling bevat alle voorhanden zijnde gegevens die over de leerling op het CLB aanwezig zijn. Welke gegevens dit zijn, waarom en op welke rechtsgrond het CLB deze bewaart, wat er met die gegevens gebeurt, en welke rechten je hebt in verband met deze gegevens, vind je bij het CLB. Er bestaat maar één CLB – dossier en dit dossier is in principe een ondeelbaar geheel. Daarom wordt het bij verandering van school in één zending overgemaakt. Elk CLB is eraan gehouden de ouders of de leerling te informeren over het doorgeven van het dossier.

Als een leerling van school verandert en onder toezicht van een ander CLB komt te staan, is het CLB dat de vorige school begeleidt, ervoor verantwoordelijk dat het CLB - dossier de leerling volgt.

Ouders of de bekwame leerling kunnen hier verzet tegen aantekenen. Er wordt een wachttijd van 10 werkdagen gerespecteerd na het informeren van de ouders of de leerling. De ouders of de leerling kunnen afzien van die wachttijd. Er kan binnen die 10 werkdagen verzet aangetekend worden tegen het overmaken van de niet – verplichte gegevens uit het dossier. Er kan geen verzet aangetekend worden tegen de overdracht van de volgende gegevens: identificatiegegevens, gegevens in het kader van de verplichte begeleiding van leerlingen met leerplichtproblemen en gegevens in het kader van de systematische contacten.

Indien er verzet wordt aangetekend, verzendt het vorige CLB enkel de verplicht over te dragen gegevens samen met een kopie van het verzet. Het bewaart de gegevens waartegen verzet werd aangetekend tot 10 jaar na het laatste contact. Alle informatie over hoe het CLB omgaat met de persoonsgegevens in het multidisciplinair dossier vind je bij het CLB. Als je daarover vragen hebt, kan je contact opnemen met het CLB.

HET CLB-TEAM VOOR DE SCHOOL

Naam

Functie

E-mailadres

Telefoon

Daniëlla Pierini

MW

contactpersoon/

Onthaalteam

Daniella.pierini@vrijclblimburg.be

089/779730

Kirsten Keiren

schoolarts

Kirsten.keiren@vrijclblimburg.be

089/779730

Hatice Yilmaz

verpleegkundige

Marinette.vansichen@vrijclblimburg.be

089/779730

volgens expertise en noden

Trajectteam

Trajectteam

089/779730


Deze medewerkers van het CLB kunnen via e-mail of telefonisch gecontacteerd worden.

Wanneer jullie als ouder toestemming geven om een samenwerking met het CLB op te starten, geven wij enkel identificatiegegevens door die nodig zijn in functie van communicatie tussen ouders en CLB en geen andere doeleinden. Zowel naam, voornaam, geboortedatum, klas, adres, telefoon en e-mailadres zullen vanuit school doorgegeven worden aan het CLB zodat zij contact kunnen opnemen met de ouder.

Zie bijkomende info via link:

            http://www.vrijclblimburg.be/scholenenpartners#downloads

Openingsuren en bereikbaarheid tijdens schoolvakanties:

            https://www.vclblimburg.be/maasmechelen


ORGANISATIE VAN DE SYSTEMATISCHE CONTACTEN, VACCINATIES EN PROFYLACTISCHE MAATREGELEN


Er zijn 5 verplichte contactmomenten en 4 vaccinatiemomenten.

De doelstelling van de systematische contactmomenten is voor  alle leerlingen een regelmatig aanbod te voorzien op vlak van welbevinden en gezondheid.

2020-2021

GEWOON ONDERWIJS

1ste kleuter

1ste  leerjaar

4de leerjaar

5de leerjaar

6de leerjaar

1ste  sec.

3e sec.

Contactmoment

X

X

X


X


X

Vaccinatieaanbod


X


X


X

X

We overlopen even de aandachtspunten:

 • Voor het contactmoment van de eerste kleuterklas zetten we in op maximale aanwezigheid van ouders.
 • Het eerste leerjaar is een contactmoment met een beperkt aanbod.
 • Het  vierde leerjaar is een contactmoment met een beperkt aanbod.
 • Leerlingen van het vijfde leerjaar krijgen enkel een aanbod voor vaccinatie.
 • Leerlingen van het zesdeleerjaar  krijgen een uitgebreider onderzoek en ligt de focus op de overgang naar het secundair onderwijs.
 • Leerlingen in het eerste secundair krijgen enkel een aanbod voor vaccinatie.
 • Leerlingen in het derde secundair bieden we een uitgebreider contactmoment aan met aandacht voor welbevinden en gezondheid.
 • OPGELET !
 • Omwille van corona tijdens het afgelopen schooljaar zullen de uitgestelde onderzoeken van het 1ste leerjaar plaatsvinden in het 2de leerjaar!

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x