phone 089/76.47.21

Inschrijven van leerlingen

Toelatingsvoorwaarden:

Volgende regels blijven geldig voor dit schooljaar wat betreft inschrijvingen:

Een inschrijving kan pas gerealiseerd worden na instemming met het schoolreglement en het pedagogisch project van de school. Het schoolreglement wordt schriftelijk aangeboden en de ouders moeten er zich schriftelijk akkoord mee verklaren.

Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (de SIS-kaart, het trouwboekje, het geboortebewijs, een identiteitsstuk van het kind zoals een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, een reispas). De inschrijving van een leerling geldt voor de duur van de hele schoolloopbaan in de school, tenzij de ouders zich niet akkoord verklaren met een wijziging van het schoolreglement.

Alle kleuters en leerlingen worden op de datum van de inschrijving opgenomen in het inschrijvingsregister. Zij worden slechts éénmaal ingeschreven volgens chronologie.

Wanneer de kleuter voldoet aan de toelatingsvoorwaarde (2,5 jaar is), wordt de kleuter opgenomen in het stamboekregister. Vanaf de volgende instapdag wordt de kleuter toegelaten in de school en wordt hij opgenomen in het aanwezigheidsregister van de klas. Kleuters zijn niet leerplichtig.


Kleuters vanaf 2,5 tot 3 jaar mogen in het kleuteronderwijs op school instappen op de volgende instapdagen:

De eerste schooldag na de zomervakantie

De eerste schooldag na de herfstvakantie

De eerste schooldag na de kerstvakantie

De eerste schooldag van februari

De eerste schooldag na de krokusvakantie

De eerste schooldag na de paasvakantie

De eerste schooldag na Hemelvaartsdag

Een kleuter die de leeftijd van drie jaar bereikt heeft, wordt volgens de inschrijvingsprocedure ingeschreven en in de school toegelaten zonder rekening te houden met de instapdagen.

Om toegelaten te worden tot het gewoon lager onderwijs moet een leerling zes jaar zijn voor 1 januari van het lopende schooljaar. Een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan reeds in het lager onderwijs ingeschreven worden na advies van het CLB en na toelating door de klassenraad. Deze afwijking blijft beperkt tot één jaar.
Als hij nog niet de leeftijd van zeven jaar heeft bereikt of zal bereiken voor 1 januari van het lopende schooljaar, moet hij bovendien aan een van de volgende voorwaarden voldoen:
1. Het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode gedurende ten minste 250 halve dagen aanwezig zijn geweest;
2. Toegelaten zijn door de klassenraad. De beslissing omtrent de toelating wordt aan de ouders meegedeeld uiterlijk de tiende schooldag van september bij inschrijving vóór 1 september van het lopende schooljaar, of, bij inschrijving vanaf 1 september, uiterlijk tien schooldagen na deze inschrijving.
In afwachting van deze mededeling is de leerling ingeschreven onder opschortende voorwaarde.
Bij overschrijding van de genoemde termijn is de leerling ingeschreven.
De schriftelijke mededeling aan de ouders van een negatieve beslissing bevat tevens de motivatie.

Weigering van inschrijving 
Ouders hebben het recht om hun kind in te schrijven in de school van hun keuze. Toch kan de school een leerling weigeren onder bepaalde omstandigheden:
1. Het schoolbestuur weigert de inschrijving van de betrokken leerling die het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar door een tuchtmaatregel definitief werd uitgesloten in de school.
2. Wanneer je kind beschikt over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, schrijft de school in onder ontbindende voorwaarde. Als na de inschrijving pas blijkt dat er zo’n verslag is, wordt ze automatisch omgezet in een inschrijving onder ontbindende voorwaarde. Vervolgens organiseert de school overleg met de ouders, de klassenraad en het CLB, over de aanpassingen die nodig zijn om de leerling mee te nemen in het gemeenschappelijk curriculum of om de leerling studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum.

De school zal bij leerlingen met een inschrijvingsverslag buitengewoon onderwijs, type 8 uitgezonderd, onderzoeken of haar draagkracht voldoende groot is om het kind de nodige ondersteuning te geven op het vlak van onderwijs, therapie en verzorging. Indien de ouders, bij inschrijving, nalaten om mee te delen dat hun kind een attest buitengewoon onderwijs heeft en er de eerste weken na de inschrijving een vermoeden is van specifieke noden, zal de school haar draagkracht alsnog onderzoeken.

Bij het onderzoek naar de draagkracht houdt de school, in overleg met de ouders en het CLB,

rekening met:

  • De verwachtingen van de ouders ten aanzien van het kind en ten aanzien van de school;
  • De concrete ondersteuningsnoden van de leerling op het vlak van leergebieden, sociaal functioneren, communicatie en mobiliteit;
  • Een inschatting van het regulier aanwezig draagvlak van de school inzake zorg;
  • De beschikbare ondersteunende maatregelen binnen én buiten het onderwijs;
  • Het intensief betrekken van de ouders bij de verschillende fasen van het overleg- en beslissingsproces.

Het kind wordt ingeschreven onder de ontbindende voorwaarde van het aantonen van onvoldoende draagkracht.

3. Elk schoolbestuur moet per school, vestigingsplaats, niveau lager en kleuter een capaciteit invoeren. Het schoolbestuur kan ervoor kiezen om de capaciteit ook per leerjaar of geboortejaar vast te leggen. Wanneer deze capaciteit overschreden wordt, moet de school de leerling weigeren.

De capaciteitsbepaling en het aantal beschikbare zitjes is voor onze school, voor het schooljaar 2019-2020, als volgt vastgelegd:

  • Kleuterschool:                         175 kleuters
  • Lagere school:                        Ieder leerjaar 54 leerlingen

Capaciteit kan je terugvinden onder het tabblad: INSCHRIJVEN

4. De beslissing tot weigering wordt binnen vier kalenderdagen (eventueel na onderzoek van de draagkracht van de school) bij aangetekend schrijven of tegen afgiftebewijs aan de ouders van de leerling bezorgd. Ouders krijgen toelichting bij de beslissing van het schoolbestuur.
Bij een weigering op draagkracht wordt door het Lokaal Overlegplatform (LOP) onmiddellijk, en zonder te wachten op de vraag van de ouders, een bemiddelingsprocedure opgestart. Bij weigering op basis van de andere redenen start het LOP alleen een bemiddeling wanneer de ouders er uitdrukkelijk om verzoeken. Na de bemiddeling door het Lokaal Overleg Platform kunnen ouders alsnog een klacht indienen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten.

Bij elke wijziging van het schoolreglement informeert het schoolbestuur de ouders schriftelijk of via de website en geven de ouders opnieuw schriftelijk akkoord. Indien de ouders zich met de wijziging niet akkoord verklaren, dan wordt aan de inschrijving van het kind een einde gesteld op 31 augustus van het lopende schooljaar. (Onderwijsdecreet XXI )

Eens onze capaciteit bereikt is, wordt elke bijkomende leerling geweigerd.

Scholen die lid zijn van een LOP melden de weigering ook aan de voorzitter van het Lokaal Overlegplatform. De bemiddelingscel van het LOP neemt automatisch contact op met de ouders.   Na de bemiddeling door het LOP kunnen de ouders alsnog een klacht indienen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten.

 Doorlopen van inschrijving

Is je kind ingeschreven in onze kleuterschool dan hoeft het zich niet opnieuw in te schrijven bij de overgang naar het eerste leerjaar.

De inschrijving stopt enkel wanneer je beslist om je kind van school te veranderen, je niet akkoord gaat met een nieuwe versie van het schoolreglement of  bij een definitieve uitsluiting als gevolg van een tuchtmaatregel.

Inschrijven van nieuwe leerlingen

Als ouder ben je de eerste opvoedingsverantwoordelijke van je kind. Wij zijn partner in de opvoeding en kennisoverdracht van je kind. Het is belangrijk dat je zicht hebt op de werking van onze school. Deze samenwerking zorgt ervoor dat wij samen het beste voor uw kind kunnen bieden, eventueel met externe hulp van het CLB of andere partners.

Instappertjes

Samen werken we aan de ontwikkeling van je kleuter door in overleg met elkaar te treden. We vinden het heel belangrijk dat kinderen zo goed mogelijk begeleid worden inzake Nederlandse taalverwerving. Samen zoeken we naar het best mogelijk traject voor uw kind.

Zij-instromers

Kinderen die van een andere school komen, hebben al een traject afgelegd. Om de start zo vlekkeloos te laten verlopen vragen we om alle informatie over de schoolcarrière van je kind met ons te delen. Op die manier kunnen wij hen vanaf het begin optimaal begeleiden.

Indien wij ons vragen stellen over de ontwikkeling van je kind en geen informatie ontvangen van de vorige school zullen we een niveaubepaling afnemen om zo te bepalen waar je kind staat in zijn ontwikkeling.

Bij een kind dat start in het 1ste leerjaar nemen wij altijd contact op met de vorige school, dit in functie van aanwezigheidsdagen en de beslissing van de klassenraad.


{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x